Πώς συνδέονται οι τιμές των λιπασμάτων με αυτές του πετρελαίου/φυσικού αερίου

Πώς συνδέονται οι τιμές των λιπασμάτων με αυτές του πετρελαίου/φυσικού αερίου

Ετήσιες αυξήσεις 0,4% και 2,2% παρουσίασαν οι τιμές των λιπασμάτων τον Δεκέμβριο του 2014 και τον Ιανουάριο του 2015, αντίστοιχα, ενώ την ίδια στιγμή οι τιμές του πετρελαίου τύπου Brent συνέχισαν να μειώνονται και σήμερα είναι 50% χαμηλότερα από ό, τι τον Ιούνιο του 2014.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανάλυση της Διεύθυνσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το γεγονός αυτό εξηγείται διότι ως επί το πλείστον η τιμή για τα αζωτούχα λιπάσματα της ΕΕ συνδέεται κυρίως με το φυσικό αέριο, με μια χρονική υστέρηση αρκετών μηνών (4 έως 8) ανάλογα με τη σύμβαση, και από το ότι οι τιμές του φυσικού αερίου της ΕΕ δεν ακολούθησαν την εξέλιξη των τιμών του πετρελαίου (+ 10% το Δεκέμβριο και -6% τον Ιανουάριο).

Το φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για την παραγωγή αζωτούχων λιπασμάτων στην ΕΕ εισάγεται κυρίως από τη Ρωσία (32%), τη Νορβηγία (31%) και την Αλγερία (13%).

Πρέπει να σημειωθεί ότι η τιμή του εισαγόμενου φυσικού αερίου στην ΕΕ είναι 3 φορές υψηλότερη από την τιμή του σχιστολιθικού φυσικού αερίου των ΗΠΑ.

Σημειώνεται επίσης πως το 2013, η γεωργία της ΕΕ χρησιμοποίησε 11 εκατομμύρια τόνους αζωτούχων λιπασμάτων αζώτου (Ν). Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει το 76% της συνολικής κατανάλωσης Αζωτούχων, Φωσφορούχων και Καλιούχων λιπασμάτων (NPK).

Η ΕΕ εισάγει περίπου το 20% των αζωτούχων λιπασμάτων της.

Στέφανος Παπαπολυμέρου, paseges.gr