Το κόστος των παραβόλων για τους πωλητές υπαίθριου χώρου

Το κόστος των παραβόλων για τους πωλητές υπαίθριου χώρου

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση για τα παράβολα που απαιτούνται για την έκδοση, ανανέωση, αντικατάσταση, επανέκδοση και επανεκτύπωση των αδειών παραγωγών πωλητών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου.

Άδειες παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου

Το κόστος του παραβόλου είναι:

  • Έκδοση άδειας: 10 ευρώ
  • Ανανέωση άδειας (προσθήκη προϊόντων, ανανέωση χρόνου ισχύος): 3 ευρώ
  • Επανέκδοση/Επανεκτύπωση άδειας (λόγω μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου από τα αναγραφόμενα σε αυτήν): 3 ευρώ
  • Αντικατάσταση (λόγω φθοράς ή απώλειας): 20 ευρώ

Άδειες επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου

Το κόστος του παραβόλου είναι:

  • Έκδοση άδειας: 10 ευρώ
  • Ανανέωση/Θεώρηση άδειας: 15 ευρώ
  • Επανέκδοση/Επανεκτύπωση άδειας (λόγω μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου από τα αναγραφόμενα σε αυτήν): 3 ευρώ
  • Αντικατάσταση (λόγω φθοράς ή απώλειας): 20 ευρώ

Το παράβολο κατατίθεται μαζί με την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και δεν επιστρέφεται.

Για τις άδειες που έχουν τυχόν εκδοθεί ή ανανεωθεί μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης χωρίς παράβολο, δεν απαιτείται η αναδρομική είσπραξη του παραβόλου.