Το Π.Α.Α. στις Περιφέρειες – Σε 2 φάσεις θα δοθούν συνολικά 1,3 δισ. €

Το Π.Α.Α. στις Περιφέρειες – Σε 2 φάσεις θα δοθούν συνολικά 1,3 δισ. €

Εκχωρούνται στις Περιφέρειες της χώρας αρμοδιότητες που αντιστοιχούν περίπου στο 37% των πόρων του νέου ΠΑΑ, για ένα σύνολο αναπτυξιακών παρεμβάσεων, δημόσιων και ιδιωτικών, στον αγροδιατροφικό τομέα.

Αναλυτικά τα ποσά ανά Περιφέρεια:

 • Κεντρική Μακεδονία 143,1 εκατ. ευρώ
 • Πελοπόννησος 81,8 εκατ. ευρώ
 • Θεσσαλία 81 εκατ. ευρώ
 • Δυτική Ελλάδα 76,3 εκατ. ευρώ
 • Ανατ. Μακεδονία και  Θράκη 74,9 εκατ. ευρώ
 • Κρήτη 74,6 εκατ. ευρώ
 • Στερεά Ελλάδα 66,6 εκατ. ευρώ
 • Δυτική Μακεδονία 46,6 εκατ. ευρώ
 • Ήπειρος 43,8 εκατ. ευρώ
 • Ιόνια Νησιά 22 εκατ. ευρώ
 • Βόρειο Αιγαίο 38,4 εκατ. ευρώ
 • Νότιο Αιγαίο 25,3 εκατ. ευρώ
 • Αττική 22,5 εκατ. ευρώ.

Η πρώτη φάση με προϋπολογισμό ύψους 800 εκ. ευρώ αφορά τις παρακάτω παρεμβάσεις:

 • Υπομέτρο 4.1: Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις του ενεργητικού (Σχέδια Βελτίωσης), στο 100% των νέων δαπανών (εξαιρούνται οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013),
 • Δράση 4.3.3: Δασική οδοποιία, στο 100% των νέων δαπανών του έργου (εξαιρούνται οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013),
 • Δράση 4.3.4: Αγροτική οδοποιία, στο 100% των νέων δαπανών του έργου (εξαιρούνται οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013),
 • Δράση 4.3.5: Κτηνοτροφικά Πάρκα & Ζώνες, στο 100% του συνόλου του προϋπολογισμού της δράσης,
 • Υπομέτρο 6.1: Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς, στο 100% των νέων δαπανών (εξαιρούνται οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013),
 • Υπομέτρο 6.2: Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για μη γεωργικές δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές, στο 100% του προϋπολογισμού του υπομέτρου,
 • Υπομέτρο 6.3: Ενισχύσεις για την ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων, στο 100% του προϋπολογισμού του υπομέτρου,
 • Υπομέτρο 16.1: Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργία, συμπεριλαμβανόμενων των δικτύων και συμπλεγμάτων φορέων (clusters), στο 40% του προϋπολογισμού του υπομέτρου για προϊόντα περιφερειακής εμβέλειας ή συνεργασίες με φορείς εντός της συγκεκριμένης περιφέρειας,
 • Υπομέτρο 16.4: Ενίσχυση οριζόντιας και κάθετης συνεργασίας μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού και των τοπικών αγορών συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων προώθησης σε τοπικό επίπεδο, στο 100% του προϋπολογισμού του υπομέτρου.

Η δεύτερη φάση ύψους 530 εκ. ευρώ θα περιλαμβάνει:

 • Τους πόρους του Μέτρου 19: LEADER/CLLD (εξαιρούνται οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013) που θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των τοπικών προγραμμάτων.
 • Πόρους του Υπομέτρου 4.2: Επενδύσεις που αφορούν τη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων, ανεξάρτητα αν το παραγόμενο προϊόν είναι ή όχι γεωργικό για έργα με προϋπολογισμό έως 600.000 € και με χωροθέτηση εκτός των περιοχών LEADER (εξαιρούνται οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013).
 • Πόρους των δράσεων 4.3.1: Εγγειοβελτιωτικά, για έργα έως 2,2 εκ. € και 4.3.2: Αναδασμοί (εξαιρούνται οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013)