Το ποσό της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του ρυζιού

Το ποσό της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του ρυζιού

Καθορίστηκε με υπουργική Απόφαση το ποσό της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του ρυζιού για το έτος 2016, η οποία είναι μειωμένη σε σχέση με το 2015.

Η συνδεδεμένη ενίσχυση ως γνωστόν καταβάλλεται ανά εκτάριο σε ετήσια βάση. Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος διαμορφώνεται με βάση τον συνολικό αριθμό επιλέξιμων εκταρίων. Το γεγονός ότι η επιλέξιμη έκταση στον τομέα του ρυζιού για το 2016 υπολείπεται οριακά της έκτασης αναφοράς των 30.410 εκταρίων, οδηγεί στον καθορισμό του ανά μονάδα ποσού στήριξης στο ύψος της ενδεικτικής τιμής.

Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα του ρυζιού για το έτος ενίσχυσης 2016, καθορίζεται στα 26 €/στρέμμα.

Να σημειωθεί ότι για το έτος ενίσχυσης 2015, το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του ρυζιού είχε καθοριστεί στα 31,10 €/στρ.