ΥπΑΑΤ: Συστάθηκε η Συντονιστική Επιτροπή Επίσημων Ελέγχων

ΥπΑΑΤ: Συστάθηκε η Συντονιστική Επιτροπή Επίσημων Ελέγχων

Με υπουργική Απόφαση συγκροτήθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Επιτροπή Ελέγχων για την ασφάλεια τροφίμων, ζωοτροφών και υγείας των ζώων.

Η Συντονιστική Επιτροπή Επίσημων Ελέγχων (ΣΕΕΕ) θα έχει ως έργο τον συντονισμό των κεντρικών αρμόδιων αρχών για την οργάνωση, την εποπτεία, τον συντονισμό και τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων και των άλλων επίσημων δραστηριοτήτων που διεξάγονται για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τους κανόνες που θεσπίζονται σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο με βάση τον Κανονισμό 2017/625 στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Η Επιτροπή είναι πενταμελής και απαρτίζεται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως πρόεδρο και τους Προϊστάμενους των Γενικών Διευθύνσεων Τροφίμων, Γεωργίας, Κτηνιατρικής και του Εθνικού Φορέα Ελέγχου Τροφίμων ως τακτικά μέλη.