Ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων πληρωμής για το Μέτρο 132

Ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων πληρωμής για το Μέτρο 132

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμματος Αγροτικής Ανάπτυξης η περίοδος υποβολής των αιτήσεων πληρωμής του Μέτρου 132 που αφορούν το έτος 2012-13 (δηλαδή την περίοδο υλοποίησης 29/9/2012–28/9/2013 ή 30/11/2012–29/11/2013) θα ξεκινήσει αύριο Τετάρτη 10/9/2014 και θα διαρκέσει έως και τη Δευτέρα 27/10/2014.

Μετά την λήξη της προθεσμίας, και για διάστημα 25 ημερών (δηλαδή έως και την Παρασκευή 21/11/2014), η υποβολή θεωρείται εκπρόθεσμη και οδηγεί σε μείωση του ποσού κατά 1% για κάθε εργάσιμη ημέρα. Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών, χωρίς ο δικαιούχος να ενημερώσει τους Φορείς Υλοποίησης για την πορεία του έργου, τους λόγους της καθυστέρησης υλοποίησης και να αιτείται παράταση δεόντως αιτιολογημένη, το έργο θεωρείται ότι εγκαταλείφθηκε και οι τυχόν καταβληθείσες ενισχύσεις καθίστανται αμέσως απαιτητές στο σύνολό τους, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Το πληροφορικό σύστημα του Μέτρου 132, για την ηλεκτρονική συμπλήρωση των αιτήσεων, είναι ήδη διαθέσιμο εδώ. Οι αιτήσεις συμπληρώνονται ηλεκτρονικά, οριστικοποιούνται, εκτυπώνονται και υποβάλλονται – απαραίτητα με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δικαιούχου – μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά