11+1 υποχρεώσεις του επαγγελματία χρήστη γεωργικού φαρμάκου

11+1 υποχρεώσεις του επαγγελματία χρήστη γεωργικού φαρμάκου

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, είναι υποχρέωση του επαγγελματία χρήστη γεωργικού φαρμάκου η ελαχιστοποίηση της πιθανότητας δημιουργίας μετακινούμενου ψεκαστικού νέφους και η ελαχιστοποίηση της πιθανότητας έκθεσης ανθρώπων στο μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος.

Ο επαγγελματίας χρήστης οφείλει να λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα:

1. Να διερευνήσει τα πιθανά σημεία που μπορεί να μολυνθούν σε ακτίνα πιθανής μετακίνησης του ψεκαστικού νέφους από την καλλιέργειά του και να τα καταγράψει. Τέτοια σημεία μπορεί να είναι αγροικίες, στάβλοι, βοσκότοποι μελισσοκομία σαλιγκαροτοφία, άλλες καλλιέργειες, επιφανειακά ύδατα, δρόμοι – μονοπάτια κ.λ.π.

2. Να διερευνήσει την δυνατότητα εφαρμογής μη χημικών μεθόδων, για την αντιμετώπιση του προβλήματος της καλλιέργειάς του.

3. Να διερευνήσει την δυνατότητα εφαρμογής σκευασμάτων, με μέσα που δεν δημιουργούν μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος.

4. Να διερευνήσει την δυνατότητα επιλογής-αγοράς ψεκαστικού εξοπλισμού με χαμηλό κίνδυνο μεταφοράς ψεκαστικού νέφους π.χ. εξοπλισμού χωρίς τουρμπίνα ή χαμηλής πίεσης ή πύργος κλπ.

5. Τα ακροφύσια (μπεκ) του ψεκαστικού μηχανήματος να είναι ειδικού τύπου και να είναι κατάλληλα ρυθμισμένα ώστε να μειώνουν την πιθανότητα δημιουργίας μετακινούμενου ψεκαστικού νέφους. Να επιλέγονται ειδικά ακροφύσια χαμηλής διασποράς (drift reduction nozzles). H επιλογή γίνεται, ανάλογα με την καλλιέργεια (είδος ύψος, πλάτος γραμμών), τον όγκο στο στρέμμα (σύμφωνα με την ετικέτα) του χρησιμοποιούμενου σκευάσματος, τον αριθμό των μπέκ που πρέπει να είναι ανοικτά, την ταχύτητα διέλευσης του ψεκαστικού μηχανήματος.

6. Ο επαγγελματίας χρήστης οφείλει να αναζητά τις οδηγίες του κατασκευαστή και την συμβουλή της προμηθεύτριας εταιρίας του ψεκαστικού μηχανήματος για το είδος των μπεκ που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, για τον αποτελεσματικότερο ψεκασμό με ταυτόχρονη μείωση της πιθανότητας μεταφοράς ψεκαστικού νέφους.

7. Επιπλέον ο επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων είναι υπεύθυνος για την κατάσταση του ψεκαστικού εξοπλισμού του, ως προς τη συντήρησή του και την καλή λειτουργία του.

8. Ο ψεκασμός πρέπει διενεργείται σε μέρα και ώρα με μειωμένη πιθανότητα έκθεσης ανθρώπων σε μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος π.χ. αργά το απόγευμα, βράδυ ή νωρίς το πρωί.

9. Κατά την διάρκεια της εφαρμογής του ψεκασμού δεν πρέπει να πνέει δυνατός άνεμος και η θερμοκρασία και υγρασία της ατμόσφαιρας να είναι τέτοια ώστε να μην δημιουργούνται ανοδικές ροές την στιγμή του ψεκασμού από μεγάλη εξατμισοδιαπνοή.

10. Να υπάρχουν ζώνες ανάσχεσης (buffer zones) γύρω από την ψεκαζόμενη καλλιέργεια και γενικώς να τηρούνται οι αρχές της ορθής γεωργικής πρακτικής.

11. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την διασπορά του ψεκαστικού νέφους (μορφή σκευάσματος, μέγεθος σταγόνας, τύπος ακροφυσίων, αριθμός ανοικτών ακροφυσίων, απόσταση ακροφυσίων και βλαστικού τείχους, πίεση ψεκαστικού, ταχύτητα του ελκυστήρα, χρήση τουρμπίνας, στροφές τουρμπίνας ) να ρυθμίζονται ανάλογα πριν και κατά την διάρκεια του ψεκασμού και σε συνάρτηση με την ένταση του πνέοντος ανέμου ώστε να ελαχιστοποιείται ή πιθανότητα μεταφοράς ψεκαστικού νέφους .

Επιπλέον υποχρέωση του επαγγελματία χρήστη είναι η ενημέρωση των κατοίκων και των επαγγελματιών της περιοχής για την διενέργεια του ψεκασμού. Η ενημέρωση γίνεται εγγράφως με χρήση τυποποιημένο εντύπου, δυο μέρες πριν τον ψεκασμό.

Η ενημέρωση αφορά:

1. Τον εκτιμώμενο χρόνο έναρξης του ψεκασμού.

2. Την θέση της καλλιέργειας.

3. Την εμπορική ονομασία του χρησιμοποιούμενου σκευάσματος.

4. Τις σημάνσεις τοξικότητας και τις φράσεις κινδύνου που αναγράφονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

5. Τυχόν επιδράσεις που μπορεί να αναγράφονται και να ενδιαφέρουν κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, σαλιγκαροτρόφους.

Το έντυπο αναρτάται σε εισόδους οικημάτων και σταθερά ή κινητά σημεία (κολόνες πασσάλους κλπ) ή επιδίδεται στους κατοίκους και στους επαγγελματίες της περιοχής.

Διαβάστε επίσης:

Πως να αναγνωρίσετε τα νόμιμα γεωργικά φάρμακα

Οδηγίες για τη σωστή και ασφαλή χρήση των ζιζανιοκτόνων