Υποχρέωση εκφόρτωσης αλιευμάτων στη Μεσόγειο – Τα ελάχιστα μεγέθη θαλάσσιων οργανισμών

Υποχρέωση εκφόρτωσης αλιευμάτων στη Μεσόγειο – Τα ελάχιστα μεγέθη θαλάσσιων οργανισμών

Ο Καν. (ΕΕ) 1380/2013 σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην προοδευτική εξάλειψη των απορρίψεων σε όλους τους τύπους της αλιείας, μέσω της θέσπισης της υποχρέωσης εκφόρτωσης, για τα αλιεύματα που υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων σε όλες τις αλιευτικές ζώνες, όπως ο τόνος στη Μεσόγειο και γενικότερα στη Μεσόγειο για τα είδη για τα οποία προβλέπονται ελάχιστα μεγέθη, όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ του Καν.(ΕΚ)1967/2006 που ακολουθεί.

Η Υποχρέωση εκφόρτωσης εφαρμόζεται, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καν.(ΕΕ) 1380/2013, σταδιακά από 1ης Ιανουαρίου 2015 για την αλιεία μικρών πελαγικών ειδών και ειδικότερα των ειδών γαύρου, σαρδέλας, σκουμπριού και σαφριδιού, ενώ για τα υπόλοιπα είδη του παραρτήματος εφαρμόζεται από 1ης Ιανουαρίου 2017 και όχι αργότερα από 1ης Ιανουαρίου 2019.

Για τα προαναφερόμενα είδη που υπόκεινται σε υποχρέωση εκφόρτωσης, η χρήση των αλιευμάτων με μικρότερο μέγεθος από τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης, περιορίζεται σε σκοπούς άλλους από την ανθρώπινη κατανάλωση.

Εξαίρεση αποτελεί ο τόνος καθόσον η διαχείριση του είδους ρυθμίζεται από τη Διεθνή Επιτροπή Διαχείρισης Τόνου του Ατλαντικού (ICCAT). Για την εφαρμογή των μέτρων της ICCAT, η Ε. Επιτροπή εξέδωσε τον κατ’εξουσιοδότηση κανονισμό 98/2015,  σύμφωνα με τον οποίο επιτρέπεται η εκφόρτωση και χρήση για ανθρώπινη κατανάλωση, ποσοστού μέχρι 5% υπομεγεθών ατόμων μεταξύ 8 και 30 Kgr, ή μήκους μεταξύ 75 έως 115 cm, από σκάφη που στοχεύουν στην αλιεία τόνου και διαθέτουν άδεια αλίευσης. Το ίδιο ποσοστό επιτρέπεται, ως παρεμπίπτον αλίευμα, από σκάφη που δεν αλιεύουν ενεργά τόνο και δεν διαθέτουν άδεια αλίευσης.

Στην πρώτη περίπτωση το ποσοστό υπολογίζεται επί του συνόλου των αλιευμάτων σε αριθμό ψαριών που διατηρούνται στο σκάφος κάθε χρονική στιγμή, μετά από κάθε αλιευτική δραστηριότητα, ενώ στη δεύτερη περίπτωση το ποσοστό υπολογίζεται επί του συνολικού αλιεύματος σε βάρος ή αριθμό ατόμων, με τον αριθμό των ατόμων να εφαρμόζεται μόνο στα τονοειδή και συναφή είδη.

Στο άρθρο 15 του Καν.(ΕΕ) 1380/2013, προβλέπεται επίσης η δυνατότητα εφαρμογής ελάχιστων εξαιρέσεων (de minimis εξαιρέσεις) μέχρι ποσοστού 5% των ολικών ετήσιων αλιευμάτων όλων των ειδών που υπόκεινται σε υποχρέωση εκφόρτωσης, στις περιπτώσεις που από τα επιστημονικά στοιχεία προκύπτει ότι είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί  αύξηση της επιλεκτικότητας, ή για την αποφυγή δυσανάλογου κόστους χειρισμού των ανεπιθύμητων αλιευμάτων.

Για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων και την εφαρμογή  ελάχιστων εξαιρέσεων και στο πλαίσιο της περιφερειοποίησης (άρθρο 18 παρ. 3 του  Καν.(ΕΕ) 1380/2013), η Ελλάδα υπέβαλε κοινή σύσταση με την Ιταλία στην Ε. Επιτροπή, μετά από διαβούλευση με το Περιφερειακό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για τη Μεσόγειο.

Η Ε. Επιτροπή, αφού εξέτασε την κοινή σύσταση, εξέδωσε τον κατ’εξουσιοδότηση Κανονισμό 1392/2014 με τον οποίο θεσπίστηκε σχέδιο απορρίψεων για ορισμένους τύπους αλιείας μικρών πελαγικών ειδών στη Νότια Αδριατική και στο Ιόνιο Πέλαγος, καθώς και στο Αιγαίο Πέλαγος και νήσο Κρήτη.

Συγκεκριμένα,   κατά παρέκκλιση του άρθρου 15 παρ. 1 του Καν.(ΕΕ) 1380/2013, μπορούν να απορρίπτονται :

Α) έως και 3 % των συνολικών ετήσιων αλιευμάτων των ειδών που υπόκεινται σε ελάχιστα μεγέθη στην αλιεία μικρών πελαγικών ειδών με γρι-γρι που καθορίζονται στο σημείο 3 του παραρτήματος του εν λόγω κανονισμού και

Β) στο Αιγαίο πέλαγος και στη νήσο Κρήτη, έως και 3 % των συνολικών ετήσιων αλιευμάτων των ειδών που υπόκεινται σε ελάχιστα μεγέθη στην αλιεία μικρών πελαγικών ειδών με γρι-γρι που καθορίζονται στο σημείο 5 του παραρτήματος.

Ο εν λόγω κανονισμός έχει διάρκεια τριών ετών.

Διαβάστε επίσης: Όλα τα αλιεύματα είναι χρήσιμα-Απαγόρευση απορρίψεων από την Ε.Ε.

Ελάχιστα μεγέθη θαλάσσιων οργανισμών

ΟΜ: ολικό μήκος/ΜΚ: μήκος κελύφους

Επιστημονική ονομασία | Κοινή ονομασία | Ελάχιστο μέγεθος |

1.Ψάρια

Dicentrarchus labrax | Λαβράκι | 25 cm |

Diplodus annularis | Σπάρος | 12 cm |

Diplodus puntazzo | Ούγαινα | 18 cm |

Diplodus sargus | Σαργός | 23 cm |

Diplodus vulgaris | Καραγκιόζης | 18 cm |

Engraulis encrasicolus  | Γαύρος | 9 cm |

Epinephelus spp. | Σφυρίδες | 45 cm |

Lithognathus mormyrus | Μουρμούρα | 20 cm |

Merluccius merluccius  | Βακαλάος | 20 cm |

Mullus spp. | Μπαρμπούνια | 11 cm |

Pagellus acarne | Μουσμούλι | 17 cm |

Pagellus bogaraveo | Κεφαλάς | 33 cm |

Pagellus erythrinus | Λυθρίνι | 15 cm |

Pagrus pagrus | Φαγγρί | 18 cm |

Polyprion americanus | Βλάχος | 45 cm |

Sardina pilchardus  Σαρδέλα | 11 cm |

Scomber spp | Κολιός | 18 cm |

Solea vulgaris | Γλώσσα | 20 cm |

Sparus aurata | Τσιπούρα | 20 cm |

Trachurus spp. | Σαυρίδι | 15 cm |

2.Μαλακόστρακα

Homarus gammarus | Αστακογαρίδα | 300 mm (ΟΜ) 105 mm (ΜΚ) |

Nephrops norvegicus | Καραβίδα | 20 mm (ΜΚ) 70 mm (ΟΜ) |

Palinuridae | Αστακοί | 90 mm (ΜΚ) |

Parapenaeus longirostris | Κόκκινη γαρίδα | 20 mm (ΜΚ) |

3.Δίθυρα μαλάκια

Pecten jacobeus | Μεγάλο χτένι | 10 cm |

Venerupis spp. | Κοχύλια | 25 mm |

Venus spp. | Αχιβάδες | 25 mm |