Υποχρεωτικά τα Κέντρα Συγκέντρωσης ροδακίνων και νεκταρινιών

Υποχρεωτικά τα Κέντρα Συγκέντρωσης ροδακίνων και νεκταρινιών

Επιμέλεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Τα ροδάκινα και νεκταρίνια που προορίζονται α) για μεταποίηση, ή β) για τυποποίηση – συσκευασία προκειμένου να διατεθούν νωπά στον καταναλωτή, συγκεντρώνονται σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους παραλαβής και ενδεχόμενης προσωρινής αποθήκευσης, ζύγισης και διεξαγωγής ποιοτικού ελέγχου της πρώτης ύλης πριν ή κατά τη διάρκεια της οποιαδήποτε εμπορικής συναλλαγής.

Η πρώτη ύλη υποχρεωτικά διακινείται μέσω των Κέντρων Συγκέντρωσης.

Ως Κέντρα Συγκέντρωσης ροδακίνων και νεκταρινιών μπορούν να εγκριθούν μεταξύ άλλων και:

  • Αδειοδοτημένα νομίμως λειτουργούντα τυποποιητήρια – συσκευαστήρια οπωροκηπευτικών προϊόντων με χώρους παραλαβής
  • Εγκαταστάσεις παραλαβής – αποθήκευσης – τυποποίησης στην έδρα των αναγνωρισμένων, για τα συγκεκριμένα προϊόντα, Οργανώσεων Παραγωγών και των Αγροτικών Συλλογικών Οργανώσεων (Α.Σ.Ο.)
  • Μεταποιητικές επιχειρήσεις με χώρους παραλαβής
  • Υποκαταστήματα των τριών προαναφερθεισών κατηγοριών.

Για την έναρξη λειτουργίας των Κέντρων Συγκέντρωσης, το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου του Κέντρου Συγκέντρωσης υποβάλλει κάθε έτος, αίτηση παροχής Κωδικού Λειτουργίας του Κέντρου Συγκέντρωσης (ΚΛΚΣ) στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας εντός της οποίας χωροταξικά πρόκειται να λειτουργήσει.

Όροι λειτουργίας των Κέντρων Συγκέντρωσης

Οι όροι λειτουργίας που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να εγκριθούν και να λειτουργούν τα Κέντρα Συγκέντρωσης είναι, οι ακόλουθοι:

1. να καλύπτουν έκταση τουλάχιστον 1.500 m2
2. να είναι περιφραγμένα τουλάχιστον με συρμάτινο μεταλλικό πλέγμα
3. να είναι ασφαλτοστρωμένα
4. σε περίπτωση προσωρινής αποθήκευσης των παραλαμβανόμενων προϊόντων, ο χώρος να είναι σκιασμένος
5. να υπάρχει νόμιμα λειτουργούσα γεφυροπλάστιγγα ή νόμιμη ζυγαριά τουλάχιστον 1 τόνου, ή σε διαφορετική περίπτωση να υπάρχει σύμβαση με γεφυροπλάστιγγα της περιοχής που θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης συμφωνίας
6. να διαθέτει ανυψωτικό μηχάνημα φορτοεκφόρτωσης αδειοδοτημένο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
7. να υπάρχει πινακίδα με τα στοιχεία του φυσικού προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου του Κέντρου Συγκέντρωσης και τον Κωδικό του Κέντρου Συγκέντρωσης μόλις αυτός του χορηγηθεί από την ΔΑΟΚ.
8. να υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος για την έκδοση των νόμιμων παραστατικών.
9. να υπάρχει τουαλέτα και καθαρό νερό για την διασφάλιση στοιχειώδους ατομικής υγιεινής
10. να οριστεί υπεύθυνος γεωπόνος ΠΕ ή τεχνολόγος γεωπονίας ΤΕ του Κέντρου Συγκέντρωσης,  παρουσία του οποίου θα γίνεται ο έλεγχος των παραλαμβανομένων προϊόντων και ο οποίος φέρει την πρωταρχική ευθύνη για τα οριζόμενα στον Καν. (ΕΚ) αριθ. 852/2004 και στον Καν. (ΕΚ) αριθ. 178/2002.
11. να μην παρακωλύεται η συγκοινωνία από τη λειτουργία του Κέντρου Συγκέντρωσης.
12. να υποβάλλει το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου του Κέντρου Συγκέντρωσης, σχετική υπεύθυνη δήλωση.
13. εφόσον παρέχονται μέσα συλλογής των καρπών, αυτά να είναι ακέραια, καθαρά και απαλλαγμένα από χώματα και υπολείμματα καρπών
14. να εφαρμόζουν την περίοδο λειτουργίας, σχέδιο μυοκτονίας, περιμετρικά της εγκατάστασης το οποίο θα επιβλέπεται από τον υπεύθυνο γεωπόνο ΠΕ ή τεχνολόγο γεωπονίας ΤΕ του Κέντρου Συγκέντρωσης.

Ως αρμόδια αρχή για τον έλεγχο των προβλεπόμενων στα Κέντρα Συγκέντρωσης ορίζεται η ΔΑΟΚ κάθε Περιφερειακής Ενότητας στο πεδίο αρμοδιότητας της οποίας λειτουργούν Κέντρα Συγκέντρωσης.

Διαβάστε επίσης:

Συνδεδεμένη ενίσχυση συμπύρηνων ροδάκινων προς χυμοποίηση– Δικαιούχοι