Υποχρεωτική η Δήλωση Συγκομιδής Οινοστάφυλλων-Ηλεκτρονική υποβολή

Υποχρεωτική η Δήλωση Συγκομιδής Οινοστάφυλλων-Ηλεκτρονική υποβολή

Δηλώσεις συγκομιδής των οινοστάφυλων για το σύνολο των αγροτικών εκμεταλλεύσεων τους χρειάζεται να καταθέσουν οι αμπελουργοί μετά τη λήξη του τρύγου.

Η κατάθεση δηλώσεων συγκομιδής είναι υποχρεωτική είτε οι παραγωγοί παραδίδουν την παραγωγή τους στα Οινοποιεία, είτε οινοποιούν για λογαριασμό τους.

Ειδικότερα για το έτος 2014, οι δηλώσεις συγκομιδής θα υποβάλλονται από τους υπόχρεους αμπελουργούς οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» εδώ.

Η ημερομηνία υποβολής των Δηλώσεων Συγκομιδής ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2014 και λήγει στις 30 Νοεμβρίου του 2014, όπου και η ψηφιακή υπηρεσία θα κλείσει για τις νέες δηλώσεις.

Μετά την ολοκλήρωση της Δήλωσης Συγκομιδής, δηλαδή μετά την λήξη της περιόδου υποβολής και τροποποίησης (30 Νοεμβρίου), υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης από τους παραγωγούς του αντίγραφου της δήλωσης που ενέχει θέση βεβαίωσης κατάθεσης Δήλωσης Συγκομιδής.

Ποιοι απαλλάσσονται

1. Δεν υποχρεώνονται να καταθέτουν δηλώσεις συγκομιδής οι παρακάτω κατηγορίες αμπελουργών:

α) Οι αμπελουργοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις τους καταλαμβάνουν λιγότερο από 1 στρέμμα αμπελώνα και το παραγόμενο προϊόν τους προορίζεται για οικογενειακή κατανάλωση και δεν διατίθεται και ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή.

β) Οι οινοποιοί κάτοχοι αμπελουργικής έκτασης οι οποίοι οινοποιούν οι ίδιοι το σύνολο της παραγωγής τους. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλουν Δήλωση Παραγωγής.

Σε αντίθετη περίπτωση (π.χ. πώληση μέρους της σταφυλικής τους παραγωγής σε άλλο οινοποιό ) , οι οινοποιοί κάτοχοι αμπελουργικής εκμετάλλευσης υποχρεούνται να υποβάλουν και Δήλωση Συγκομιδής.

2. Δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής Δηλώσεων Συγκομιδής :

α) Οι αμπελουργοί που είναι μέλη Συνεταιριστικού Οινοποιείου και παραδίδουν το σύνολο της παραγωγής τους στο εν λόγω συνεταιριστικό οινοποιείο.

β) Οι αμπελουργοί που παραδίδουν τη σταφυλική τους παραγωγή σε οινοποιείο προς οινοποίηση και η παραγωγή αυτή επιστρέφεται με τη μορφή τελικού προϊόντος στον αμπελουργό, υποχρεώνονται να υποβάλλουν επιπλέον της Δήλωσης Συγκομιδής και Δήλωση Παραγωγής.

γ) Σε περίπτωση ολοκληρωτικής καταστροφής της ετήσιας σταφυλικής παραγωγής εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων (αποζημιώσεις ΕΛΓΑ), οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν μηδενική Δήλωση Συγκομιδής, οπότε και στο αντίστοιχο πεδίο θα συμπληρώνεται και το αίτιο που την προκάλεσε (π.χ ανωτέρα βία, μη συγκομιδή για οικονομικούς λόγους, ζημιά από παγετό, χαλάζι, περονόσπορο, καύσωνα και λοιποί λόγοι).

Σοβαρές κυρώσεις

Οι υπόχρεοι για Δηλώσεις Συγκομιδής που δεν υποβάλλουν τις δηλώσεις αυτές κατά τις παραπάνω ημερομηνίες αποκλείονται των διαφόρων ευεργετημάτων των μέτρων που προβλέπονται, (Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων, Χορήγηση Δικαιωμάτων Φύτευσης Οιναμπέλων από το Εθνικό Αποθεματικό), για την τρέχουσα και την επόμενη αμπελοοινική περίοδο. Ωστόσο, η υπέρβαση των ημερομηνιών που έχουν οριστεί κατά 10 εργάσιμες ημέρες το μέγιστο, επισύρει αναλογική μείωση των καταβλητέων ποσών για την τρέχουσα αμπελοοινική περίοδο σε επιδοτούμενα προγράμματα, σε ποσοστό 1% για κάθε μέρα καθυστέρησης (αρθρο 18 Καν (ΕΚ) 436/2009).