Υποχρεωτική η τήρηση Μητρώου Φαρμακευτικής Αγωγής Εκτροφών

Υποχρεωτική η τήρηση Μητρώου Φαρμακευτικής Αγωγής Εκτροφών

Επιμέλεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Οι κάτοχοι ή οι υπεύθυνοι παραγωγικών ζώων υποχρεούνται να αποδεικνύουν την αγορά, κατοχή και χορήγηση κτηνιατρικών φαρμάκων για τα εν λόγω ζώα για περίοδο πέντε ετών από τη χορήγησή τους, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων κατά τις οποίες τα ζώα σφάζονται κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής.

Όλες οι εκτροφές παραγωγικών ζώων πρέπει να τηρούν Μητρώο Φαρμακευτικής Αγωγής Εκτροφών (ΜΗΦΑΕ), το οποίο θεωρείται από την αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική υπηρεσία και περιλαμβάνει τουλάχιστουν τα ακόλουθα στοιχεία:

  • ημερομηνία
  • ονομασία κτηνιατρικού φαρμάκου
  • ποσότητα
  • όνομα και διεύθυνση του προμηθευτή του φαρμάκου
  • προσδιορισμό των υποβαλλομένων στη θεραπευτική αγωγή ζώων.

Στο ΜΗΦΑΕ καταγράφεται η οποιαδήποτε χορήγηση κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων είτε ατομικά για κάποια ζώα ή ομαδικά με την τροφή ή το νερό, συμπεριλαμβανομένων των εμβολιασμών και των αποπαρασιτώσεων.

Κάθε φαρμακευτική αγωγή καταγράφεται από τον κτηνίατρο που εκδίδει την αντίστοιχη κτηνιατρική συνταγή εφόσον εφαρμόζει ο ίδιος την αγωγή ή από τον υπεύθυνο κτηνίατρο της εκτροφής (εφόσον υπάρχει) ή από τον κάτοχο/υπεύθυνο των ζώων που εφαρμόζει τη φαρμακευτική αγωγή.

Το ΜΗΦΑΕ, τηρείται χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά και υπογράφεται από τον επίσημο κτηνίατρο του δημοσίου σε κάθε έλεγχο γιατί μόνον η επίσημη υπογραφή αποτελεί τεκμηρίωση.