αιτηση

Υποχρεωτικό το ΑΤΑΚ του αγροτεμαχίου στα ενοικιαστήρια

Δεδομένου ότι ξεκίνησε η καλλιεργητική περίοδος 2017/2018 (χειμερινά σιτηρά κλπ), οι παραγωγοί που θα υποβάλλουν ενιαία αίτηση ενίσχυσης έτους 2018 με μισθωμένα αγροτεμάχια, τα νέα ενοικιαστήρια που θα επισυναφθούν σε αυτή, θα πρέπει να είναι στη διάθεση του γεωργού έως την 31η Μαΐου 2018 και να αναγράφεται σε αυτά ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) του αγροτεμαχίου του ιδιοκτήτη.

Δείτε τη μορφή που πρέπει να έχει το μισθωτήριο εδώ.

Μισθωμένα αγροτεμάχια που είναι ενταγμένα στα Μέτρα 11 και 10 του ΠΑΑ

Τα αγροτεμάχια που μετέχουν στις δράσεις του Μέτρου 11 “Βιολογικές Καλλιέργειες” και του Μέτρου 10 “Γεωργοπεριβαλλοντικά και Κλιματικά Μέτρα“ του Π.Α.Α. 2014-2020 πρέπει να βρίσκονται στην κατοχή του παραγωγού καθόλη τη διάρκεια του έτους δέσμευσης.

Για τον παραπάνω λόγο οι ημερομηνίες των ενοικιαστηρίων που αφορούν το έτος αιτήσεων /δεσμεύσεων 2018, πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον το τρέχον έτος, σε συνέχεια του προηγούμενου ενοικιαστηρίου για το έτος αιτήσεων/δέσμευσης 2017.

Π.χ. για το Μέτρο 11 ( πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 130/5917/18.01.2017) για το έτος δεσμεύσεων 2018 πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον μέχρι τις 31-5-2019.