Βασική ενίσχυση: Παράταση στην υποβολή αιτήσεων αναθεώρησης

Βασική ενίσχυση: Παράταση στην υποβολή αιτήσεων αναθεώρησης

Περισσότερο χρόνο για να υποβάλλουν αίτημα αναθεώρησης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. έχουν οι αγρότες που διαπιστώνουν ότι υπάρχουν λάθη, διαφορές ή νέα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό των οριστικών δικαιωμάτων τους. Η νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι:

1 Φεβρουαρίου 2016

Πότε γίνεται αναθεώρηση των δικαιωμάτων

Οι λόγοι αναθεώρησης των πράξεων προσδιορισμού των προσωρινών δικαιωμάτων της βασικής ενίσχυσης των παραγωγών είναι οι ακόλουθοι:

  • Διαπίστωση ανακριβειών στα ατομικά τους στοιχεία ή ενημέρωση αλλαγών, σε περίπτωση αλλαγής.
  • Δικαίωση ένστασης ή οριστικής δικαστικής απόφασης μετά την 15/05/2014, το αποτέλεσμα της οποίας επηρεάζει τον υπολογισμό της αξίας των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης του έτους 2014 και δεν έχει ληφθεί υπόψη.
  • Απένταξη από το καθεστώς των μικροκαλλιεργητών το 2015
  • Χαρακτηρισμός του γεωργού ως μη ενεργός
  • Αλλαγή περιφέρειας κατανομής δικαιωμάτων όπου ανήκει το αγροτεμάχιο σε περίπτωση ασυμφωνίας.