Βελτιώσεις στην Κοινή Γεωργική Πολιτική από το 2018 – Αύξηση των ενισχύσεων σε νέους γεωργούς

Βελτιώσεις στην Κοινή Γεωργική Πολιτική από το 2018 – Αύξηση των ενισχύσεων σε νέους γεωργούς

Ο κανονισμός σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ε.Ε., ο λεγόμενος «κανονισμός Omnibus», δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016 στο πλαίσιο της δέσμης για την επανεξέταση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Μεταξύ άλλων, προβλέπονταν αλλαγές και στους τέσσερις βασικούς κανονισμούς της Κοινής Γεργικής Πολιτικής (άμεσες ενισχύσεις, αγροτική ανάπτυξη, κοινή οργάνωση των αγορών, και τον οριζόντιο κανονισμό) με στόχο την περαιτέρω απλούστευσή της προς όφελος τόσο των γεωργών όσο και των εθνικών αρχών.

Τη Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017, τα εκπροσωπούμενα στην Ειδική Επιτροπή Γεωργίας κράτη μέλη, ενέκριναν τη συμφωνία όσον αφορά τον αποκαλούμενο κανονισμό Omnibus.

Οι συμφωνηθέντες κανόνες θα απλοποιήσουν την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) μέσω μιας σειράς τεχνικών βελτιώσεων των τεσσάρων κανονισμών της ΚΓΠ. Οι νέοι κανόνες αναμένεται να τεθούν σε ισχύ στις αρχές του 2018.

Συγκεκριμένα:

Κανονισμός για τις άμεσες ενισχύσεις:

ενεργός γεωργός: η διάκριση μεταξύ ενεργών και μη ενεργών γεωργών καθίσταται προαιρετική, επιτρέποντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στα κράτη μέλη όπου αυτή είχε ως αποτέλεσμα τον υπερβολικό διοικητικό φόρτο, να θέσουν τέλος στην εφαρμογή.

μόνιμες χορτολιβαδικές εκτάσεις: οι ισχύοντες κανόνες τροποποιούνται ώστε να παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή της απαίτησης.

μείωση των ενισχύσεων: η συμφωνία επιβεβαιώνει τη δυνατότητα για τα κράτη μέλη να επανεξετάζουν τις αποφάσεις τους για τη μείωση των άμεσων ενισχύσεων σε ετήσια βάση.

η πράσινη διάσταση: οι καλλιεργούμενες εκτάσεις με φυτικές ποικιλίες όπως ο μίσχανθος (miscanthus) και το σύλφιο (silphium perfoliotum), καθώς και η γη υπό αγρανάπαυση για μελισσοκομικά φυτά θα θεωρούνται επίσης ως περιοχές οικολογικής εστίασης.

ενισχύσεις για γεωργούς νεαρής ηλικίας: οι ενισχύσεις για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας θα χορηγούνται για πέντε έτη από την ημερομηνία υποβολής, εφόσον η υποβολή έχει πραγματοποιηθεί εντός πέντε ετών από τη σύσταση της εκμετάλλευσης. Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να αυξάνουν τις ενισχύσεις προς τους γεωργούς νεαρής ηλικίας στον πρώτο πυλώνα, έως κατά 50 % εντός των υφιστάμενων ανώτατων ορίων.

προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη: τα κράτη μέλη θα μπορούν να αναθεωρούν σε ετήσια βάση τις αποφάσεις τους.

Κοινή οργάνωση των αγορών

επιμερισμός της αξίας: η δυνατότητα συλλογικής διαπραγμάτευσης των όρων επιμερισμού της αξίας των συμβάσεων θα επεκταθεί και σε άλλους τομείς πλην της ζάχαρης και θα έχει προαιρετικό χαρακτήρα.

Ομάδες παραγωγών (ΟΠ) και κανόνες ανταγωνισμού: ορισμένα προνόμια των ΟΠ όπως ο προγραμματισμός της παραγωγής, η βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής, η διάθεση στην αγορά και η διαπραγμάτευση των συμβάσεων για την προμήθεια γεωργικών προϊόντων εξ ονόματος των μελών τους, που ήδη προβλέπεται σε τομείς όπως το ελαιόλαδο, το βόειο κρέας και οι αροτραίες καλλιέργειες, θα επεκταθεί σε όλους τους τομείς, με στόχο τη βελτίωση της θέσης των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού.

επιχειρησιακά προγράμματα των οπωροκηπευτικών, οίνος και ποσοστώσεις εισαγωγής: οι συμφωνημένοι κανόνες προβλέπουν μια απλούστευση και τεχνικές βελτιώσεις σε αυτούς τους τομείς.