Βήμα-βήμα η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την έκδοση βεβαίωσης νεοεισερχόμενου επαγγελματία αγρότη

Βήμα-βήμα η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την έκδοση βεβαίωσης νεοεισερχόμενου επαγγελματία αγρότη

Ένα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξη στο Πρόγραμμα Νέων Γεωργών 2016 και το οποίο έχει μπερδέψει αρκετά τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους αγρότες είναι η εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) με την ιδιότητα του νεοεισερχόμενου. Παρακάτω αναφέρονται ένα ένα τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος για την έκδοση βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΑΑΕ με την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα:

  • Εγγραφή – επικαιροποίηση της ψηφιακής υπηρεσίας του ΜΑΑΕ για την παραλαβή της μη θεωρημένης βεβαίωσης, η οποία παράγεται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής εφαρμογής του Υπουργείου.
  • Υποβολή αίτησης για τη χορήγηση βεβαίωσης επαγγελματία αγρότη ως νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα, η οποία υποβάλλεται στα τοπικά Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης (πρώην ΚΕΠΠΕΥΛ) από τον ενδιαφερόμενο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του και συνοδεύεται από την μη θεωρημένη βεβαίωση και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, υποχρεωτικά, είναι:

α. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, φορολογικού έτους 2015 έντυπο Ε1, το αντίστοιχο εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος και αντίγραφο της κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα έντυπο Ε3 του ιδίου έτους, εφόσον έχει υποβληθεί. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ως δικαιολογητικό απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι δεν είναι υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης, το λόγο για τον οποίο δεν είναι υπόχρεος υποβολής και θα φέρει τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος.

β. Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2016, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις, και του έτους 2015 εφόσον έχει υποβληθεί και υπάρχει αγροτικό εισόδημα στη δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, φορολογικού έτους 2015.

Τα επιπλέον δικαιολογητικά ανά περίπτωση

Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται επιπλέον, κατά περίπτωση είναι:

α. Οι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ προσκομίζουν βεβαίωση ασφάλισης από τον ΟΓΑ, όπου θα αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης ασφάλισης και η ιδιότητα ασφάλισης τους (κατηγορία επαγγέλματος).

β. Όσοι ασκούσαν εξωαγροτική δραστηριότητα κατά το έτος 2015, η οποία αποδεικνύεται από την δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015, την οποία διέκοψαν, προσκομίζουν αντίγραφο βεβαίωσης διακοπής εργασιών της ΔΟΥ ή απόλυση ή οικειοθελής αποχώρηση ή βεβαίωση διακοπής κύριας απασχόλησης του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή λήξη σύμβασης ή κάρτα ανεργίας (σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι απαραίτητη ή προσκόμιση περισσότερων του ενός δικαιολογητικών). Τα ανωτέρω δικαιολογητικά αφορούν την απασχόληση των ενδιαφερομένων κατά το έτος 2015.

γ. Για όσους ασκούσαν εξωαγροτική απασχόληση κατά το έτος 2015, η οποία αποδεικνύεται από την δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015, την οποία συνεχίζουν ακόμα προσκομίζουν:

  • στις περιπτώσεις εξαρτημένης εργασίας, αντίγραφο σύμβασης από όπου προκύπτουν οι ετήσιες ώρες εξωαγροτικής απασχόλησης για το 2015 ή/και κατάσταση ενσήμων έτους 2015
  • στις περιπτώσεις μη εξαρτημένης εργασίας, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του ενδιαφερομένου, όπου θα δηλώνει τις ετήσιες ώρες εξωαγροτικής απασχόλησης έτους 2015.

Συγκεκριμένα τα μέλη απασχολούμενα στην οικογενειακή αγροτική εκμετάλλευση, εφόσον έχουν ασφαλιστεί στον ΟΓΑ από τον Ιούλιο του 2009 έως σήμερα, προσκομίζουν:

α. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, φορολογικού έτους 2015 έντυπο Ε1 και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος, όπου δεν εμφανίζονται εισοδήματα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα από αγροτική εκμετάλλευση του ενδιαφερομένου. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ως δικαιολογητικό απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι δεν είναι υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης, το λόγο για τον οποίο δεν είναι υπόχρεος υποβολής και θα φέρει τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος.

β. Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2016, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις.

γ. Βεβαίωση ασφάλισης από τον ΟΓΑ, όπου θα αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης ασφάλισης και η ιδιότητα ασφάλισης τους (κατηγορία επαγγέλματος) ως μέλη απασχολούμενα στην οικογενειακή αγροτική εκμετάλλευση.

Τα μέλη απασχολούμενα στην οικογενειακή αγροτική εκμετάλλευση, εφόσον έχουν ασφαλιστεί στον ΟΓΑ πριν τον Ιούλιο του 2009, προσκομίζουν:

α. Τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, όλων των ετών που έχουν ήδη υποβληθεί από το έτος εγγραφής τους στον ΟΓΑ έως και το τελευταίο έτος υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, απ’ όπου δεν προκύπτει αγροτικό εισόδημα.

β. Βεβαίωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η οποία θα αναφέρει ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση καλλιέργειας ΟΣΔΕ από την ημερομηνία εγγραφής τους στον ΟΓΑ μέχρι και το προηγούμενο έτος από το έτος υποβολής της αίτησης στο ΜΑΑΕ.

γ. Βεβαίωση ασφάλισης από τον ΟΓΑ, όπου θα αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης ασφάλισης και η ιδιότητα ασφάλισης τους (κατηγορία επαγγέλματος) ως αγρότες.

δ. Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2016, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις.

Οι απασχολούμενοι ως εργάτες γης προσκομίζουν:

α. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, φορολογικού έτους 2015 έντυπο Ε1 και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος, όπου εμφανίζονται εισοδήματα ως εργάτες γης, που αποδεικνύονται με αντίστοιχα εργόσημα και δεν εμφανίζονται εισοδήματα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα από αγροτική εκμετάλλευση του ενδιαφερομένου.

β. Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2016, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις.

γ. Βεβαίωση ασφάλισης από τον ΟΓΑ, όπου θα αναφέρεται η ιδιότητα ασφάλισης τους (κατηγορία επαγγέλματος) ως αγρεργάτες-εργάτες γης.

Οι απασχολούμενοι ως δασεργάτες προσκομίζουν:

α. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, φορολογικού έτους 2015 έντυπο Ε1 και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος, όπου εμφανίζονται εισοδήματα ως δασεργάτες και δεν εμφανίζονται εισοδήματα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα από αγροτική εκμετάλλευση του ενδιαφερομένου.

β. Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2016, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις.

γ. Βεβαίωση από τον εργοδότη για τις αποδοχές τους και την δασική εργασία και κατάσταση ενσήμων ΙΚΑ τα οποία αναφέρονται ως δασεργατικά.

Για την ολοκλήρωση της εξέτασης των δικαιολογητικών και τη χορήγηση της βεβαίωσης επαγγελματία αγρότη ως νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα, κατά περίπτωση, συμπληρώνονται και υπογράφονται από τους ενδιαφερόμενους υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 (Α΄ 75 όσον αφορά:

  • την ασφάλιση τους στον ΟΓΑ ή
  • την αλλαγή της ιδιότητας τους (κατηγορία επαγγέλματος), εάν είναι ήδη ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ με άλλη ιδιότητα.