Βιολογική Γεωργία | Αροτραίες καλλιέργειες: Συνολικά 58 εκατ. € για την μετατροπή τους σε βιολογικές

Βιολογική Γεωργία | Αροτραίες καλλιέργειες: Συνολικά 58 εκατ. € για την μετατροπή τους σε βιολογικές

Συνολικά 58 εκατ. € θα διατεθούν μέσω της Δράσης 11.1.1 του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία» για την ενίσχυση των παραγωγών που θα επιλέξουν να μετατρέψουν τις συμβατικές αροτραίες καλλιέργειές τους σε βιολογικές.

Οι επιλέξιμες καλλιέργειες καθώς και το αντίστοιχο ετήσιο ύψος ενίσχυσης φαίνονται παρακάτω:

  • Αραβόσιτος κτηνοτροφικός | Ύψος ενίσχυσης: 550 €/εκτάριο/έτος
  • Αραβόσιτος εδώδιμος | Ύψος ενίσχυσης: 513 €/εκτάριο/έτος
  • Χειμερινά σιτηρά | Ύψος ενίσχυσης: 72 €/εκτάριο/έτος
  • Μηδική , τριφύλλι | Ύψος ενίσχυσης: 535 €/εκτάριο/έτος
  • Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή | Ύψος ενίσχυσης: 380 €/εκτάριο/έτος
  • Όσπρια | Ύψος ενίσχυσης: 406 €/εκτάριο/έτος
  • Βαμβάκι | Ύψος ενίσχυσης: 446 €/εκτάριο/έτος
  • Λινάρι, ελαιοκράμβη, Ηλίανθος, Σόργο και άλλες αροτραίες καλλιέργειες | Ύψος ενίσχυσης: 479 €/εκτάριο/έτος

Οι ενδιαφερόμενοι είναι σημαντικό να γνωρίζουν ότι τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια, ανεξαρτήτως καλλιέργειας, πρέπει να είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 2021.

Τα αγροτεμάχια με αροτραίες καλλιέργειες τα οποία σύμφωνα με την ΕΑΕ 2021 είχαν καλλιεργηθεί με μη επιλέξιμες για ενίσχυση καλλιέργειες, είναι επιλέξιμα για ένταξη με την προϋπόθεση να δηλωθούν στις επόμενες ΕΑΕ των ετών εφαρμογής, με επιλέξιμες για ενίσχυση αροτραίων καλλιεργειών.

Η Δράση 11.1.1 έχει εφαρμογή σε ολόκληρη τη χώρα και αφορά αγροτεμάχια που δεν είναι ενταγμένα στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής γεωργίας ή που έχουν ενταχθεί από 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 27 Ιανουαρίου 2022.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 16 Φεβρουαρίου 2022 έως και 16 Μαρτίου 2022. (Νέα Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 25 Φεβρουαρίου έως 31 Μαρτίου 2022.)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Δράσεις του Μέτρου 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» και τη διαδικασία υποβολής της Αίτησης Ενίσχυσης επικοινωνήστε στα τηλ. 211- 2158960, 6977890474 ή στο email:  info@ellinikigeorgia.gr