Βιολογική γεωργία: Η σημασία του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης

Βιολογική γεωργία: Η σημασία του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης

Δεν υπάρχει επιστημονική δοκιμή στο πλαίσιο της οποίας να καθορίζεται κατά πόσον ένα προϊόν είναι βιολογικό ή όχι.

Καθοριστικό ρόλο για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα βιολογικά προϊόντα έχουν οι φορείς ελέγχου και πιστοποίησης.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το πλαίσιο για τη βιολογική παραγωγή  συνοδευόμενο από σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης θεσπίστηκε πριν 18 χρόνια, το 1991.

Μέχρι τότε, η βιολογική παραγωγή στην ΕΕ καθοριζόταν βάσει συνόλου προτύπων που είχαν εκδώσει ενώσεις βιοκαλλιεργητών στα διάφορα κράτη μέλη.

Στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης συμμετέχουν φορείς που διενεργούν ελέγχους στις επιμέρους επιχειρήσεις. Οι έλεγχοι αυτοί περιλαμβάνουν:

  • φυσικές επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων παραγωγής ή μεταποίησης,
  • εξέταση των λογιστικών εγγράφων καθώς και
  • δειγματοληψία των τελικών προϊόντων, των προϊόντων που έχουν συγκομισθεί, των φύλλων ή του χώματος για την εξέταση χρήσης απαγορευμένων ουσιών.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν να επιλέξουν τη θέσπιση ενός ιδιωτικού, δημόσιου ή μικτού συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης. Η πλειονότητα των κρατών μελών έχει θεσπίσει ιδιωτικούς φορείς ελέγχου.

Συνολικά στην ΕΕ έχουν εγκριθεί περίπου 250 φορείς και δημόσιες αρχές ελέγχου.