βιολογικη

Βιολογική Γεωργία | Μέτρο 11: Τα οριστικά αποτελέσματα – Οι δεσμεύσεις των ενταγμένων παραγωγών

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τα οριστικά αποτελέσματα (Απόφαση Ένταξης) της 5ης πρόσκλησης του Μέτρου 11 «Βιολογική γεωργία» μετά και την αξιολόγηση των ενστάσεων. 

Οι υποχρεώσεις και δεσμεύσεις των δικαιούχων εκκινούν την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης Πράξεων, δηλαδή στις 30 Ιουνίου 2022 και η διάρκεια των δεσμεύσεων είναι τρία έτη.

Για τη λήψη της κατ’ έτος ενίσχυσης του Μέτρου 11, οι δικαιούχοι υποβάλλουν ΕΑΕ η οποία αποτελεί και αίτηση πληρωμής.

Κάποιες από τις υποχρεώσεις των δικαιούχων συνοψίζονται παρακάτω:

  • Οι δικαιούχοι δεσμεύονται να τηρούν, κατ’ έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεών τους, τη αντίστοιχη γραμμή βάσης της δράσης, όπως αυτή ορίζεται στο Παράρτημα Ι της με αριθ. πρωτ. 2916/374421/24-12-2021 (ΦΕΚ Β’ 6266/2021)
  • Να καλύπτονται από νόμιμη σύμβαση με σύμβουλο, ο οποίος υπάγεται στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας.
  • Να διατηρούν σταθερό το μέγεθος της έκτασης των αγροτεμαχίων / βοσκοτόπων και το είδος των ζώων, τον αριθμό των κατεχόμενων κυψελών και παραφυάδων με τα οποία εντάχθηκαν στο μέτρο.
  • Να διατηρούν σταθερά τα αγροτεμάχια με τα οποία έχουν ενταχθεί στο μέτρο.
  • Οι δικαιούχοι στις Δράσεις 11.1 θα πρέπει να συνάψουν σύμβαση με ΟΕ&Π εντός χρονικού διαστήματος δέκα πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της απόφασης ένταξης πράξεων.

Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικά οι δεσμεύσεις των ενταγμένων παραγωγών στην Απόφαση Ένταξης εδώ.