υπογραφη

Βιολογική Γεωργία: Συμβάσεις με τους φορείς πιστοποίησης έως 21 Ιουλίου

Έως την άλλη Πέμπτη 21 Ιουλίου έχουν περιθώριο να συνάψουν σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης οι νέοι εγκεκριμένοι δικαιούχοι (5η Πρόσκληση) των Δράσεων 11.1.1 και 11.1.2 του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία».

Επίσης, οι δικαιούχοι θα πρέπει να καλύπτονται από νόμιμη σύμβαση με σύμβουλο, οποίος υπάγεται στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, η οποία θα πρέπει να κατατεθεί ηλεκτρονικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (πτυχίο συμβούλου, βεβαίωση μέλους ΓΕΩΤΕΕ, Έναρξη Επιτηδεύματος), μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Στην περίπτωση που οι ίδιοι οι δικαιούχοι είναι κάτοχοι πτυχίου των εν λόγω κλάδων  υποχρεούνται, να καταθέσουν επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου τους και τη βεβαίωση μέλους του ΓΕΩΤΕΕ σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι απόφοιτος ΑΕΙ ή το πτυχίο Τεχνολόγου Γεωπόνου σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι απόφοιτος ΑΤΕΙ, ηλεκτρονικά, στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.