Βιολογική Παραγωγή: Ποιοι εντάσσονται στο Υπομέτρο 3.1

Βιολογική Παραγωγή: Ποιοι εντάσσονται στο Υπομέτρο 3.1

Σε οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή αιτήσεων στο υπομέτρο 3.1: «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» που αφορά την οικονομική στήριξη παραγωγών στη Βιολογική παραγωγή, προχώρησε η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014 -2020. 

Σύμφωνα με αυτές στην παρούσα Πρόσκληση του υπομέτρου 3.1 μπορούν να συμμετέχουν υποψήφιοι που η ημερομηνία της αρχικής τους συμμετοχής στο είδος πιστοποίησης για το οποίο επιθυμούν να ενταχθούν στο υπομέτρο είναι από τις 9/11/2016 κι έπειτα. 

Σύμφωνα με την Πρόσκληση ως «αρχική συμμετοχή» ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης του παραγωγού με τον ΟΕΠ για την ένταξη του παραγωγού στο σύστημα ελέγχου της Βιολογικής παραγωγής όσον αφορά το συγκεκριμένο είδος πιστοποίησης.

Προϋπόθεση συμμετοχής στην παρούσα Πρόσκληση είναι οι υποψήφιοι να είναι ενταγμένοι δικαιούχοι του υπομέτρου 11.1 κατά το έτος εφαρμογής 2019 για το ίδιο είδος πιστοποίησης (δράση του υπομέτρου 11.1) για το οποίο ήταν ενταγμένοι.

Ωστόσο, το φυτικό/ζωικό κεφάλαιο, οι δαπάνες πιστοποίησης του οποίου θα καλυφθούν από το υπομέτρο 3.1, είναι ανεξάρτητο από τα στοιχεία που είναι ενταγμένα στο υπομέτρο 11.1. Εφόσον ο παραγωγός πληροί την προϋπόθεση της συμμετοχής στο υπομέτρο 11.1 κατά το έτος 2019 ως ΑΦΜ, κι εφόσον πληροί και τους λοιπούς όρους επιλεξιμότητας που περιγράφονται αναλυτικά στις Αποφάσεις και την Πρόσκληση (π.χ. δεν είναι δικαιούχος του υπομέτρου 11.2, από την αρχική συμμετοχή του στην Βιολογική Παραγωγή (ΒΠ) δεν έχουν συμπληρωθεί 5 έτη, ενώ υπολείπεται τουλάχιστον ένα (1) έτος υλοποίησης μέχρι τη συμπλήρωση των 5 ετών, κοκ), τότε μπορεί να δηλώσει στην Πρόσκληση του υπομέτρου 3.1 οποιαδήποτε από τις καλλιέργειες/εκτροφές της εκμετάλλευσής του που περιλαμβάνονται στην ΕΑΕ 2020 και που είναι ενταγμένες στο σύστημα της Βιολογικής παραγωγής, ανεξάρτητα από το στάδιο ΒΠ που βρίσκονται.

Έτος αναφοράς είναι το 2020, δηλ. οι ενισχυόμενες δραστηριότητες και οι νομικές δεσμεύσεις θα βασιστούν στην εικόνα της εκμετάλλευσης στην ΕΑΕ 2020. Μετά την ένταξη, για την αίτηση πληρωμής του 1ου έτους υλοποίησης θα ληφθεί υπόψη η ΕΑΕ 2021.

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες πιστοποίησης και η ενίσχυση παρέχεται βάσει των παραστατικών του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης με τον οποίο έχει συνάψει σύμβαση ο δικαιούχος και τα οποία προσκομίζει με τις αιτήσεις πληρωμής του.

Η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 18 Δεκεμβρίου 2020 (παράταση).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλ: 21121589606977890474 ή στο email: info@ellinikigeorgia.gr

Δείτε τις Οδηγίες και διευκρινίσεις για τη συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεων στήριξης εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο