Ξεκίνησε το Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των Αμπελώνων

Ξεκίνησε το Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των Αμπελώνων

Από 1η Μαρτίου έως και τις 15 Μαΐου 2015 κατατίθενται αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελώνων περιόδου 2015/2016 στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της κάθε Περιφερειακής Ενότητας.

Τα μέτρα που επιδοτούνται είναι:

  • Εκρίζωση και προετοιμασία εδάφους – αναφύτευση 1.456 €/στρέμμα
  • Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης 390 €/στρέμμα

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για ένταξη στο πρόγραμμα είναι:

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (Έντυπο από υπηρεσία).

2. Απόσπασμα Αμπελουργικού μητρώου.

3. Δηλώσεις συγκομιδής για τις δύο (2) τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα για όλα τα υφιστάμενα αμπελοτεμάχια του παραγωγού.

4. Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης (ΟΣΔΕ).

5. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

6. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης, ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του δικαιούχου – παραγωγού.

7. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου.

8. Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής για ιδιόκτητα ή ηλεκτρονικά μισθωτήρια (άνω των 9 ετών) για ενοικιαζόμενα αμπελοτεμάχια.

Διαβάστε επίσης:

Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης αμπελώνων 2014-2018. Τα ποσά των δράσεων