Προστασία του οικοσυστήματος της Ε.Ε. από ξενικά χωροκατακτητικά είδη

Η Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου ενέκρινε σήμερα συμβιβαστικό κείμενο που συμφωνήθηκε μεταξύ της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο κανονισμού για την πρόληψη και τη διαχείριση της εισαγωγής και της εξάπλωσης των ξενικών χωροκατακτητικών ειδών. Eνέκρινε έτσι τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της Προεδρίας του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 5 Μαρτίου.

Ο κανονισμός θεσπίζει κανόνες πρόληψης, ελαχιστοποίησης και άμβλυνσης των αρνητικών επιπτώσεων από την εισαγωγή και την εξάπλωση, εκούσια ή ακούσια, των ξενικών χωροκατακτητικών ειδών στη βιοποικιλότητα και στις σχετικές υπηρεσίες οικοσυστημάτων, καθώς και των επιπτώσεων σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Η συμφωνία ανοίγει το δρόμο για την τυπική υιοθέτηση του νέου κανονισμού. Το κείμενο θα πρέπει να εγκριθεί επισήμως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με ψηφοφορία στην ολομέλεια που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 15 Απριλίου 2014 καθώς και από το Συμβούλιομε απόφαση που αναμένεται να ληφθεί μετά από την ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο.