Χορήγηση νέων αδειών χρήσης ύδατος μέχρι 30 Σεπτεμβρίου

Χορήγηση νέων αδειών χρήσης ύδατος μέχρι 30 Σεπτεμβρίου

Στις περιπτώσεις υφιστάμενων σημείων υδροληψίας και για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία μέχρι τις 30-4-2015 δεν υπέβαλαν ή έχουν υποβάλλει εκπρόθεσμα την προβλεπόμενη αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος, δεν καταβάλλεται πρόστιμο, εάν η εν λόγω αίτηση υποβληθεί μέχρι τις 30-9-2015.

Στις εκπρόθεσμες αιτήσεις θα υποβάλλονται τα παρακάτω πρόστιμα :

  • 50 ευρώ από 1-10-2015 μέχρι 31-12-2015, για κάθε μήνα καθυστέρησης και
  • 1.000 μέχρι 2.000 ευρώ από 1-1-2016.

Για το λόγο αυτό καλούνται όλοι οι χρήστες υφιστάμενων σημείων υδροληψίας που δεν έχουν αδειοδοτηθεί να μεριμνήσουν για την έγκαιρη υποβολή στους οικείους Δήμους της προβλεπόμενης αίτησης αδειοδότησης.