Χρηματοδότηση μέσω των τοπικών προγραμμάτων LEADER – Αναπτυξιακή Πελοποννήσου ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε.

Χρηματοδότηση μέσω των τοπικών προγραμμάτων LEADER – Αναπτυξιακή Πελοποννήσου ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε.

Στο πλαίσιο των τοπικών προγραμμάτων LEADER μπορούν να υλοποιηθούν δράσεις που αποσκοπούν:

1. στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων (Μέτρο 123)

2. στη διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες (Μέτρο 311)

3. στη στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων (Μέτρο 312)

4. στην ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων (Μέτρο 313)

5. σε βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό (Μέτρο 321)

6. στην ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών (Μέτρο 322)

7. στη διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς (Μέτρο 323)

Κάποιες από τις δράσεις του του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER της ΟΤΔ ΠΑΡΝΩΝΑ που αφορούν τον τομέα της γεωργίας είναι:

– Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

Ποσοστό Ενίσχυσης: 50%

Δικαιούχοι: Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων

– Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση

Ποσοστό Ενίσχυσης: 50%

Δικαιούχοι: Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων

– Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις)

Ποσοστό Ενίσχυσης: 100%

Δικαιούχοι: ΟΤΑ α΄ βαθμού

Η υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER της ΟΤΔ ΠΑΡΝΩΝΑ μπορεί να γίνει εως την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015 και ώρα 16:00.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινίσεις στην έδρα της εταιρείας στο Λεωνίδιο στο τηλέφωνο 27570-22807 (απευθείας εσωτερικός αριθ. 7), ή επί τόπου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Υπεύθυνοι: Μαριλού Μπούζιου, Γιώργος Μπόκος.