Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στον γεωργικό τομέα | Υπο-Μέτρο 2.1

Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στον γεωργικό τομέα | Υπο-Μέτρο 2.1

Το υπο-Μέτρο 2.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 δίνει τη δυνατότητα στους αγρότες / κτηνοτρόφους της χώρας μας, να ωφεληθούν λαμβάνοντας γεωργικές συμβουλές, χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Η διάρκεια υλοποίησης είναι 2 έτη και οι γεωργοί μπορούν να λάβουν έως 3 πακέτα γεωργικών συμβουλών.

Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες θα παρέχονται από πιστοποιημένους Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, μετά την επιλογή και ένταξη τους στο υπο-Μέτρο 2.1 και θα αφορούν ποικίλες γεωργικές και κτηνοτροφικές πρακτικές, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε εκμετάλλευσης, στα παρακάτω θεματικά πεδία:

 • Πολλαπλή συμμόρφωση – Επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές.
 • Ορθολογική χρήση νερού, λιπασμάτων και ζωικών αποβλήτων.
 • Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία.
 • Κλιματική αλλαγή – Αξιοποίηση αποβλήτων και παραπροϊόντων.
 • Ενισχύσεις για το περιβάλλον, τη γεωργία και το κλίμα – Βιολογική γεωργία.
 • Εκσυγχρονισμός εκμεταλλεύσεων – Βελτίωση βιωσιμότητας / ανταγωνιστικότητας.
 • Κίνδυνοι σε γεωργία και κτηνοτροφία και διαχείρισή τους.
 • Εργασιακή ασφάλεια.
 • Σχεδιασμός της εφαρμογής Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.
 • Διοίκηση και διαχείριση εκμεταλλεύσεων – Τεχνικές Καλλιέργειας – Νέες Τεχνολογίες

Στόχοι Μέτρου 2.1

Στόχοι του υπο-Μέτρου 2.1 είναι:

 • Η βελτίωση της αειφόρου διαχείρισης και της συνολικής απόδοσης της εκμετάλλευσης των γεωργών και κυρίως των νέων γεωργών και η υποστήριξή τους ώστε να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις για τη συνολική τεχνική – οικονομική και περιβαλλοντική διαχείριση της εκμετάλλευσής τους.
 • Η ενθάρρυνση της χρήσης των συμβουλών από τους γεωργούς και τους νέους γεωργούς, χωρίς αυτοί να επιβαρύνονται με το κόστος της συμβουλής.
 • Επιπλέον, οι συμβουλές συμβάλουν άμεσα στον εγκάρσιο στόχο της καινοτομίας, στην αειφορία του αγρο-διατροφικού συστήματος και στους οριζόντιους στόχους του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής.

Ωφελούμενοι Παραγωγοί και Ομάδες Στόχοι

Το υπο-Μέτρο 2.1 εφαρμόζεται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και η πρόσβαση των γεωργών στις συμβουλές είναι προαιρετική και αποτελεί ελεύθερη επιλογή τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι ενεργοί αγρότες και κατά προτεραιότητα οι  παρακάτω κατηγορίες:

 • Παραγωγοί με έδρα εκμετάλλευσης έδρα σε ορεινή, μειονεκτική ή/και νησιωτική περιοχή
 • Νέοι γεωργοί
 • Δικαιούχοι Μέτρων/υπο-Μέτρων του ΠΑΑ 4.1 (Σχέδια Βελτίωσης), 6.3 (Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις), 10 (Γεωργο-περιβαλλοντικά), και 11 (Βιολογική Γεωργία) 
 • Παραγωγοί με εκμετάλλευση που περιλαμβάνει κλάδους προτεραιότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Αιγοπροβατοτροφία, βοοτροφία, χοιροτροφία, πτηνοτροφία, κονικλοτροφία, καλλιέργεια ζωοτροφών, Βιολογική παραγωγή, ολοκληρωμένη διαχείριση, προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ)

Πλεονεκτήματα & Οφέλη Εφαρμογής Μέτρου 2.1

Στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, προβλέπονται τα εξής οφέλη προς τους συμμετέχοντες παραγωγούς ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

 • Παροχή γεωργικών συμβουλών σε πακέτα και είδη συμβουλών προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων παραγωγών
 • Τουλάχιστον 3 επιτόπιες επισκέψεις κατ’ έτος στην εκμετάλλευση του ωφελουμένου γεωργού
 • Δειγματοληψίες & Αναλύσεις εδάφους, φυλλοδιαγνωστικής, υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, νερού άρδευσης (εφόσον τεκμηριώνεται για τις ανάγκες της συμβουλής)
 • Παροχή συνεχούς υποστήριξης και άμεσης επικοινωνίας μέσω Helpdesk
 • Χρήση σύγχρονης πλατφόρμας ηλεκτρονικής παρακολούθησης καλλιέργειας
 • Διεξαγωγή ατομικών και ομαδικών εκπαιδεύσεων / ενημερωτικών ημερίδων
 • Παροχή σύγχρονου έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού / εκπαιδευτικού υλικού

IMPRUS Γεωργικοί Σύμβουλοι

Η IMPRUS Agri-FoodConsultants παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και φορείς, με εξειδίκευση στον αγροτικό τομέα και τη βιομηχανία τροφίμων.  Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της IMPRUS καλύπτουν όλο φάσμα του αγροδιατροφικού τομέα, όπως τα συστήματα διαχείρισης, επενδυτικά σχέδια και επιχειρησιακά προγράμματα, την εκπαίδευση, την συνεργασία και την καινοτομία, καθώς επίσης την τεχνική υποστήριξη παραγωγών, αγροτικών οργανώσεων και επιχειρήσεων τροφίμων.

Η εταιρεία είναι εγκεκριμένος Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ με αριθμό μητρώου  ΑΦ1010.

 • Το σύνολο του απασχολούμενου δυναμικού της IMPRUS και οι εξωτερικοί συνεργάτες της εταιρείας είναι πιστοποιημένοι Γεωργικοί Σύμβουλοι σε όλα τα θεματικά πεδία κατάρτισης.
 • Διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, εγκαταστάσεις και ανθρώπινο δυναμικό με επαρκή συμβουλευτική εμπειρία, καλύπτοντας το σύνολο της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 • Έχει διασφαλίσει την παροχή γεωργικών συμβουλών με απόλυτη προσέγγιση σε χωρικό και πληθυσμιακό επίπεδο, καθώς και τις ομάδες στόχους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μέτρου.
 • Έχει εντάξει στο πλάνο Παροχής Γεωργικών Συμβουλών σύγχρονες εφαρμογές τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, με σκοπό την βελτιστοποίηση και επικαιροποίηση της αγροτικής εκπαίδευσης.

Ο Φορέας IMPRUS Γεωργικοί Σύμβουλοι διαθέτοντας πολυετή εμπειρία στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών στον αγροτικό χώρο, έχει διασφαλίσει την επιτυχή και ολοκληρωμένη παροχή γεωργικών συμβουλών προς τους ωφελούμενους παραγωγούς στα πλαίσια του Υπο‐Μέτρου 2.1.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το υπο-Μέτρο 2.1, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα www.imprus.gr ή να επικοινωνήσουν στα τηλ: 302721080896 / 302721101247 -Κιν: 6942013799 / 6972191072 ή στο e‐mail: info@imprus.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο