ελγα

140 ΠΕ Γεωπόνοι και 10 ΠΕ Κτηνίατροι στον ΕΛΓΑ για 8 μήνες

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 8 μηνών, συνολικά 150 ατόμων (140 ΠΕ Γεωπόνων και 10 ΠΕ Κτηνιάτρων) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του ΕΛ.Γ.Α..

Οι προσλήψεις για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων θα γίνονται τμηματικά ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες που εξαρτώνται από καιρικά φαινόμενα που δεν μπορούν να προσδιορισθούν εκ των προτέρων τοπικά.

Η προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων λήγει στις 27 Ιουλίου 2015.

Περισσότερες πληροφορίες και το έντυπο της αίτησης  εδώ