οικολογια-πρασινο

Μεταπτυχιακές Σπουδές: Περιβαλλοντική Πολιτική, Εκπαίδευση και Επικοινωνία

Το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 θα λειτουργήσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Περιβαλλοντική Πολιτική, Εκπαίδευση και Επικοινωνία».

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Περιβαλλοντική Πολιτική, Εκπαίδευση και Επικοινωνία», με τις εξής κατευθύνσεις:

1.    Περιβαλλοντική Πολιτική και Ανάπτυξη.
2.    Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα και στη θερινή περίοδο (εντατικό πρόγραμμα).

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ 25520-41171, 2, 3.