βιολογικα

Συστήματα ποιότητας | Υπομέτρο 3.1: Οι ενταγμένοι παραγωγοί και οι υποχρεώσεις τους

Δημοσιεύθηκε την προηγούμενη εβδομάδα η Απόφαση Ένταξης του υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» του μέτρου 3 «Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Στο μέτρο εντάσσονται 6.390 πράξεις με τη συνολική δημόσια δαπάνη να ανέρχεται 6,5 εκατ. €.

Η ελάχιστη διάρκεια παραμονής στο υπομέτρο είναι ένα έτος υλοποίησης και η μέγιστη διάρκεια στήριξης είναι πενταετής, δηλ. για πέντε έτη υλοποίησης του υπομέτρου ή έως την ημερομηνία συμπλήρωσης πέντε ετών από την αρχική συμμετοχή του εκάστοτε δικαιούχου στο σύστημα ποιότητας/είδος πιστοποίησης, εάν αυτή προηγείται χρονικά.

Οι παραγωγοί οφείλουν να έχουν εν ισχύ σύμβαση πιστοποίησης με αναγνωρισμένο φορέα ΟΕΠ για το σύστημα ποιότητας της Βιολογικής παραγωγής και το αντίστοιχο είδος πιστοποίησης. Οποιαδήποτε διακοπή της συμμετοχής στο σύστημα ποιότητας κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης, να αποκαθίσταται εντός διαστήματος όχι μεγαλύτερο του τριμήνου.

Για την πληρωμή, ο δικαιούχος, μετά την ολοκλήρωση των ετησίων δεσμεύσεών του και εντός χρονικού διαστήματος και προθεσμίας που ορίζεται κάθε φορά σε σχετική ανακοίνωση της ΕΥΕ ΠΑΑ, υποβάλλει αίτηση πληρωμής, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Βρείτε τη σχετική Απόφαση Ένταξης με τον πίνακα των δικαιούχων εδώ.