εργασια

Θέση εργασίας στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο ενδιαφέρεται για την πρόσληψη ενός ΠΕ Γεωπόνου ή Χημικού ή Φαρμακοποιού, με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αριστεία ΙΙ Trichoindo – Use of oviposition – induced plant volatiles by Trichogramma parasitoids», για το χρονικό διάστημα από 9.3.2015 έως 31.7.2015.

Το άτομο που θα επιλεγεί θα καλύψει ανάγκες του Εργαστηρίου Βιολογικής Καταπολέμησης και του Εργαστηρίου Χημικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων.

Τα αντικείμενα απασχόλησης του ατόμου που θα επιλεγεί θα είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή αναλυτικών τεχνικών για δειγματοληψία πτητικών ουσιών από φυτά, απομόνωση και ταυτοποίηση τους χρησιμοποιώντας τεχνικές αέριας χρωματογραφίας και φασματομετρίας μάζας, και βιοδοκιμές ηλεκτροαντενογραφίας.

Απαιτούμενα προσόντα

  • Πτυχίο Χημικού ή Γεωπόνου ή Φαρμακοποιού, Π.Ε. της ημεδαπής ή ισότιμου τμήματος της αλλοδαπής.
  • Διδακτορικό Δίπλωμα ειδίκευσης της ημεδαπής ή ισότιμου τμήματος της αλλοδαπής σε αντικείμενο σχετικό με την αναλυτική χημεία.
  • Εμπειρία στη χρήση Αέριας Χρωματογραφίας (GC), Αέριας Χρωματογραφίας Φασματομετρίας Μάζας (GC-MS).
  • Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ (επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, υπηρεσιών διαδικτύου).
  • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  • Δύο συστατικές επιστολές.

Δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά, συνέδρια, αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε ερευνητικά προγράμματα θα ληφθούν σοβαρά υπόψη.

Στην περίπτωση που πληρούνται όλα τα ανωτέρω προσόντα και δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσης με πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας, επιτρέπεται η κάλυψή της με υποψηφίους που διαθέτουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Η συνολική δαπάνη για την αμοιβή του συμβασιούχου έργου,ανέρχεται στο ποσό των 8.533 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων νομίμων κρατήσεων και ΦΠΑ).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις να υποβάλουν σχετική αίτηση μέχρι και την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015.

Αιτήσεις υποβάλλονται ή αποστέλλονται με συστημένη επιστολή, στο Τμήμα Διοικητικού του Ινστιτούτου, οδός Στ. Δέλτα 8, 145 61 Κηφισιά (υπόψη κας Αιμιλίας Πανταζή), τηλ. 210-8180255.