χρηματα1

2.800 επενδύσεις από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης

Στα 82 εκ. ευρώ ανέρχεται το σύνολο των πόρων που διαθέτει η Περιφέρεια Κρήτης για την στήριξη του αγροτικού κόσμου μέσα από το Περιφερειακό της Πρόγραμμα κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο.

Με την υλοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης παρέχεται στήριξη στους ανθρώπους του πρωτογενoύς τομέα, μέσα από 2.800 επενδύσεις σε όλο το νησί.

Τα τελικά στοιχεία ανά δράση παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: