2η Πρόσκληση για τις αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων – Δράση 10.1.09

2η Πρόσκληση για τις αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων – Δράση 10.1.09

Δεύτερη πρόσκληση για τη Δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του Μέτρου 10 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, προτίθεται να προκηρύξει τον Μάρτιο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με ανακοίνωσή του.

Πρώτα η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης

Οι ενδιαφερόμενοι είναι σημαντικό να γνωρίζουν ότι πριν την υποβολή αίτησης για την παραπάνω Δράση θα πρέπει να υποβάλλουν την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2019.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν αίτημα πληρωμής μέσω της ΕΑΕ 2019, κάνοντας χρήση του κωδικού 10.1.9 τόσο στην ενότητα «Μέτρα/Δράσεις» όπως και στην ενότητα «ζωικές εκμεταλλεύσεις» όπου επιλέγεται η φυλή του ζωικού κεφαλαίου, προκειμένου, εφόσον ενταχθούν, να λάβουν τη σχετική οικονομική ενίσχυση για το έτος 2019.

Η συμπλήρωση της ΕΑΕ του έτους 2019, είναι μεν απαραίτητη για την υποβολή αίτησης για τη Δράση αλλά δεν συνεπάγεται την επιτυχή ένταξη κάποιου εν δυνάμει δικαιούχου.

Δικαιούχοι

Στην 2η πρόσκληση μπορούν να συμμετέχουν:

  • Νέοι εν δυνάμει δικαιούχοι κάτοχοι φυλών αγροτικών ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση
  • Δικαιούχοι της 1ης πρόσκλησης οι οποίοι :
    α) επιθυμούν να ενταχθούν για διαφορετική κατηγορία ζωικού κεφαλαίου ή και για την ίδια ζωική κατηγορία αλλά για διαφορετική φυλή αγροτικών ζώων.
    β) έχουν ανακαλέσει την αίτηση στήριξης τους από την 1η πρόσκληση. Οι δικαιούχοι της 1ης πρόκλησης έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στη 2η πρόσκληση εφόσον έχουν υποβάλλει αίτηση ανάκλησης της αίτησης στήριξής τους με έγγραφο αίτημα προς τη Δ/νση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων μέχρι τις 28/2/2019. Τυχόν καταβληθείσες ενισχύσεις επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.

Καταχώριση αριθμού σήμανσης των ίππων

Από την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019 έως και την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019, οι ενταγμένοι δικαιούχοι με ιπποειδή της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων», μπορούν να καταχωρήσουν τον αριθμό σήμανσης των ίππων τους στο Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης υλοποίησης της Δράσης 10.1.09 κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών.