Άγραφα: Αρνητική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών για Αιολικό Σταθμό

Άγραφα: Αρνητική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών για Αιολικό Σταθμό

Σε αρνητική γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και της μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), συνολικής ισχύος 46 MW, και συνοδών υποστηρικτικών έργων, στη θέση “Γραμμένη – Τούρλα – Καρνόπι” στους Δήμους Αγράφων, Καρδίτσας και Λίμνης Πλαστήρα των Π.Ε. Ευρυτανίας & Καρδίτσας», προχώρησε η Διεύθυνση Προστασίας Δασών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ.

Ειδικότερα, η ανωτέρω Διεύθυνση της Κεντρικής Δασικής Υπηρεσίας, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που ενδεχομένως ανακύψουν από την ανάπτυξη του συγκεκριμένου έργου και λαμβάνοντας υπόψη τις εκφρασθείσες απόψεις των οικείων περιφερειακών δασικών υπηρεσιών στο πλαίσιο των θεματικών ενοτήτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους και πλαισιώνουν την χωρική τους δραστηριότητα, ως προς τις πιθανές αθροιστικές ή/και σωρευτικές επιπτώσεις στις δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, επί των ειδών προτεραιότητας και της ακεραιότητας των οικοσυστημάτων εντός περιοχών υπό ειδικό καθεστώς προστασίας, γνωμοδότησε αρνητικά επί των μελετών (ΜΠΕ και ΕΟΕ).

Επιπλέον των παραπάνω, λήφθηκε υπόψη οι επικρατούσες συνθήκες επιβάρυνσης της ευρύτερης περιοχής εφαρμογής του έργου και η πρόβλεψη για την διασφάλιση του δασικού περιβάλλοντος, της οικολογικής ισορροπίας και βιολογικής σταθερότητας του ευρύτερου δασικού χώρου.