Αναπτυξιακός Νόμος: Σημαντικά κίνητρα για νέα επενδυτικά σχέδια

Δύο νέες προκηρύξεις του αναπτυξιακού νόμου για το καθεστώς της «Γενικής Επιχειρηματικότητας» και το καθεστώς της «Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» έρχονται να στηρίξουν επενδύσεις και στον αγροδιατροφικό χώρο.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι ατομικές επιχειρήσεις, εμπορικές εταιρίες, Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας, δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους (υπό προϋποθέσεις).

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει και θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Ιουλίου.

Ύψος επένδυσης και επιλέξιμες δαπάνες

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης ξεκινάει από τις 100.000€ για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και αυξάνεται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, ενώ εξαίρεση αποτελούν οι Κοιν.Σ.Επ. οι οποίες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επενδυτικό σχέδιο που το ελάχιστο ύψος του ξεκινάει από τις 50.000€.

Το ποσοστό της ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από την Περιφέρεια όπου βρίσκεται ο τόπος εγκατάστασης και κυμαίνεται από 30% έως και 55%.

Το υπόλοιπο μέρος του κόστους του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να χρηματοδοτηθεί είτε από ίδια κεφάλαια, είτε μέσω τραπεζικού δανεισμού. Οι δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις επιδοτούνται με ποσοστό 100%.

Τα Είδη Ενισχύσεων που δύνανται να παρασχεθούν, μεμονωμένα ή συνδυαστικά, είναι:

1.  Φορολογική Απαλλαγή, ήτοι απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών.

2. Επιχορήγηση, δηλαδή δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

3.  Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης.

4.  Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Επιλέξιμες δαπάνες είναι:

  • Η κατασκευή, επέκταση και ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων καθώς και η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
  • Αγορά παγίων στοιχείων (κτήρια, μηχανήματα, λοιπός εξοπλισμός).
  • Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων μηχανημάτων & λοιπού εξοπλισμού
  • Μεταφορά τεχνολογίας, εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας και λοιπές δαπάνες, δαπάνες εκκίνησης κ.λ.π..
  • Η επιδότηση αποκλειστικά του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που απαιτούνται για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

Χρηματοδοτούνται όλα τα επενδυτικά σχέδια που επιτυγχάνουν την ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία μέχρι να καλυφθεί ο προϋπολογισμός του προγράμματος.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε πάνω στις λεπτομέρειες του αναπτυξιακού νόμου αλλά και άλλων επιδοτούμενων προγραμμάτων στα τηλ: 2112158960, 6977890474 ή στο email: info@ellinikigeorgia.gr