Αναπτυξιακός Νόμος: Υποβολή επενδυτικών προτάσεων έως 30 Οκτωβρίου

Αναπτυξιακός Νόμος: Υποβολή επενδυτικών προτάσεων έως 30 Οκτωβρίου

Σημαντική πηγή χρηματοδότησης για επενδύσεις αποτελεί το καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, η τρίτη προκήρυξη του οποίου δημοσιεύθηκε την 1η Σεπτεμβρίου.

Το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων έχει ανοίξει και οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν έως τις 30 Οκτωβρίου 2020 να καταθέσουν ηλεκτρονικά τις επενδυτικές τους προτάσεις. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος για το έτος 2020 ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ.

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να είναι:

 • για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ,
 • για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ, 
 • για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ)  στο ποσό των  50.000 ευρώ

Τα Είδη Ενισχύσεων κατά κύριο λόγο είναι:

 • Φορολογική Απαλλαγή
 • Επιχορήγηση
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Το ποσοστό της ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από την Περιφέρεια όπου βρίσκεται ο τόπος εγκατάστασης και κυμαίνεται από 30% έως και 55% ενώ η κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής μπορεί να γίνει με ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και με δάνειο.

Οι κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών είναι:

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις & έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
 • Μηχανολογικός εξοπλισμός – Τεχνικές (ειδικές) Εγκαταστάσεις
 • Λοιπός εξοπλισμός
 • Μεταφορικά μέσα
 • Αγορά παγίων στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της
 • Άυλο στοιχεία Ενεργητικού
 • Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας

Επιπλέον των παραπάνω επιδοτούνται και δαπάνες όπως:

 • Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Δαπάνες Εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Για τις δαπάνες αυτές παρέχεται ενίσχυση 100% και ενισχύονται μέχρι ποσοστού 10% του ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.

Η επιστημονική ομάδα συμβούλων της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ αναλαμβάνει να σας κατευθύνει σωστά στο σχεδιασμό της επενδυτικής σας πρότασης, την εκπόνηση της οικονομοτεχνικής μελέτης, την υποβολή του φακέλου χρηματοδότησης και την υποστήριξη καθ’όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

Επικοινωνήστε μαζί μας  στα τηλ: 21121589606977890474 ή στα email: info@ellinikigeorgia.gr και ependyseis@ellinikigeorgia.gr