Δήλωση επεξεργασίας ή εμπορίας: Ποιοι αμπελουργοί ή έμποροι υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική δήλωση

Δήλωση επεξεργασίας ή εμπορίας: Ποιοι αμπελουργοί ή έμποροι υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική δήλωση

Οι αμπελουργοί, οι παραγωγοί, και οι έμποροι σταφυλιών, χυμού και γλεύκους σταφυλιών οι οποίοι, πριν από τις ημερομηνίες που έχουν ορισθεί για την υποβολή των δηλώσεων παραγωγής και συγκομιδής, έχουν επεξεργαστεί ή διαθέσει στο εμπόριο αμπελοοινικά προϊόντα που προορίζονται για την παραγωγή οίνου υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση επεξεργασίας ή εμπορίας όσον αφορά την αμπελουργική περίοδο κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η επεξεργασία ή η διάθεση στην αγορά.

Οι αμπελουργοί που είναι μέλη ενός η περισσότερων συνεταιριστικών οινοποιείων ή ομάδων παραγωγών και έχουν παραδώσει το σύνολο της παραγωγής τους στα εν λόγω συνεργατικά οινοποιεία ή ομάδες, διατηρούν το δικαίωμα παρασκευής ποσότητας οίνου μικρότερης από 10 εκατόλιτρα με οινοποίηση για οικογενειακή κατανάλωση και εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης επεξεργασίας ή εμπορίας, εφόσον τα εν
λόγω συνεταιριστικά οινοποιεία ή ομάδες υπέχουν υποχρέωση υποβολής της επεξεργασίας ή εμπορίας.

Οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω των αντίστοιχων ψηφιακών
εφαρμογών στην ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ. το αργότερο έως τις 10 Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Τα πρόστιμα

Στις περιπτώσεις μη υποβολής εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών των υποχρεωτικών δηλώσεων επεξεργασίας ή εμπορίας επιβάλλονται κυρώσεις που έχουν τη μορφή χρηματικού προστίμου.

  • περιπτώσεις υπέρβασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης κατά 15 εργάσιμες ημέρες το μέγιστο. (Πίνακας 1)
  • περιπτώσεις όπου δεν έχει υποβληθεί η δήλωση από τον υπόχρεο. (Πίνακας 2)