Δράση 10.1.02 – Ελαιώνας Άμφισσας: Αιτήσεις τροποποίησης ή ανάκλησης πράξεων έως 6 Οκτωβρίου

Δράση 10.1.02 – Ελαιώνας Άμφισσας: Αιτήσεις τροποποίησης ή ανάκλησης πράξεων έως 6 Οκτωβρίου

Έως τις 6 Οκτωβρίου θα μπορούν οι δικαιούχοι της Δράσης 10.1.02 «Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας», να υποβάλλουν για το πρώτο έτος εφαρμογής (2019) μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, αίτημα για τροποποίηση ή ανάκληση ένταξης πράξης, σύμφωνα με τροποποίηση της σχετικής εγκυκλίου.

Όσον αφορά την κατηγορία της τροποποίησης των στοιχείων της πράξης, έχει προστεθεί η δυνατότητα διόρθωσης της ένδειξης ύπαρξης αναχωμάτων (τραφιών) στα αγροτεμάχια για όσους δικαιούχους εκ παραδρομής δήλωσαν την ύπαρξη αναχωμάτων κατά την ένταξη. Η εν λόγω τροποποίηση έχει προστεθεί ως ξεχωριστή επιλογή αιτιολογίας στην κατηγορία «Αίτημα τροποποίησης τεχνικού δελτίου» των μεταβιβάσεων – τροποποιήσεων, σύμφωνα με την οποία ο δικαιούχος θα έχει τη δυνατότητα να προβεί μόνο σε αλλαγή της τιμής του πεδίου «Αναχώματα (τράφια)» από «ΝΑΙ» σε «ΟΧΙ» (και όχι αντίστροφα) για όποια αγροτεμάχια το επιθυμεί.

Η πραγματοποίηση της τροποποίησης θα είναι εφικτή μόνο κατά το πρώτο έτος εφαρμογής, ενώ δεν θα επιτρέπεται κατά τα επόμενα έτη εφαρμογής.