Δράση 10.1.03: Οικονομική ενίσχυση για τη διατήρηση της αμπελοκομικής πρακτικής στη Σαντορίνη

Με στόχο τη διάσωση των τοπικών γεωργικών πρακτικών στην καλλιέργεια του αμπελώνα της Θήρας και την προστασία του εδάφους, ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η Δράση 10.1.03: «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Νήσου Θήρας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Η Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 2,5 εκατ. Ευρώ.

Δικαιούχοι είναι γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης με αμπελοτεμάχια στα νησιά Θήρα και Θηρασιά.

Τα αγροτεμάχια θα πρέπει να έχουν δηλωθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το έτος 2019 με την επιλέξιμη για τη δράση καλλιέργεια, η οποία είναι το αμπέλι και να μην υπάρχει συγκαλλιέργεια.

Το ύψος ενίσχυσης ορίζεται σε 765 € ανά εκτάριο ετησίως.

Στη δράση ΔΕΝ εντάσσονται αμπελοτεμάχια τα οποία είναι ενταγμένα σε άλλες δράσεις των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχου πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της πενταετούς δέσμευσης.

Για τη λήψη της ενίσχυσης οι δικαιούχοι θα πρέπει κάθε έτος να υποβάλλουν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης η οποία αποτελεί και αίτηση πληρωμής.

Υποβολή αιτήσεων μόνο ηλεκτρονικά: Από 01.10.2019 έως και 31.10.2019 (παράταση έως 31/11).