Δράση 10.1.09 – Αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων: Νέα πρόσκληση – Ποιοι είναι δικαιούχοι

Δράση 10.1.09 – Αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων: Νέα πρόσκληση – Ποιοι είναι δικαιούχοι

Νέα οικονομική στήριξη σε κατόχους αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων θα δοθεί μέσω της Δράσης 10.1.09.: «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του Μέτρου 10 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο προϋπολογισμός της 2ης πρόσκλησης ανέρχεται σε 6 εκατ. € και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Δικαιούχοι

Στη δράση μπορούν να ενταχθούν: α) νέοι εν δυνάμει δικαιούχοι κάτοχοι φυλών αγροτικών ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση καθώς και β) δικαιούχοι της 1ης πρόσκλησης οι οποίοι:

  • επιθυμούν να ενταχθούν για διαφορετική κατηγορία ζωικού κεφαλαίου ή και για την ίδια ζωική κατηγορία αλλά για διαφορετική φυλή αγροτικών ζώων.
  • έχουν ανακαλέσει την αίτηση στήριξης τους από την 1η πρόσκληση και έχουν συμπεριληφθεί στην απόφαση ανάκλησης πράξεων.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει πρώτα να ολοκληρώσουν την υποβολή της ΕΑΕ 2019 και μετά να υποβάλλουν την αίτηση στήριξης στο πλαίσιο της 2η Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.09.

Η διάρκεια του προγράμματος (διάρκεια δεσμεύσεων) είναι 5 έτη και οι δεσμεύσεις των δικαιούχων ξεκινούν στις 13/05/2019.

Ύψος ενίσχυσης

Η ενίσχυση χορηγείται ετησίως και το ύψος της ενίσχυσης σε ευρώ ανά ΜΖΚ (Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου) ανά κατηγορία ζώου ορίζεται ως ακολούθως:

Όπου, ισχύουν οι παρακάτω ισοδυναμίες:
Ένα (1) βοοειδές ηλικίας έξι (6) μηνών έως δύο (2) ετών = 0,6 ΜΖΚ
Ένα (1) βοοειδές ηλικίας άνω των δύο (2) ετών = 1 ΜΖΚ
Ένα (1) προβατοειδές ή αιγοειδές άνω του ενός (1) έτους = 0,15 ΜΖΚ
Μία (1) χοιρομητέρα = 0,5 ΜΖΚ
Ένα μόνοπλο άνω των έξι (6) μηνών = 1 ΜΖΚ

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά κατά το διάστημα από 24/04/2019 έως και 13/05/2019, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος εδώ.