Δράση 10.1.02 – Ελαιώνας Άμφισσας: Η τελική κατάταξη των δικαιούχων

Σε 1.285 ανέρχονται οι δικαιούχοι της Δράσης 10.1.02 «Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας», του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά
και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, σύμφωνα με την τελική αξιολόγηση και κατάταξη των αιτήσεων στήριξης.

Τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης και κατάταξης έχουν αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης της υλοποίησης της δράσης και οι υποψήφιοι της δράσης θα ενημερωθούν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα λάβουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτηση στήριξης.

Η συνολική αιτούμενη έκταση ανέρχεται σε 2.012,55 εκτάρια και συνολικό μέγιστο ποσό 5,7 εκατ €.