Δράση 10.1.07 – Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες: 849 τελικοί δικαιούχοι – Το ύψος ενίσχυσης

849 είναι οι δικαιούχοι της δράσης 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» του ΠΑΑ 2014 – 2020, με συνολική ενταγμένη έκταση 10.543,67 εκτάρια.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται στα 11 εκατ. €.

Η χρονική περίοδος των υποχρεώσεων και δεσμεύσεων για τους ενταγμένους στη δράση έχει ξεκινήσει από την 1η Απριλίου 2018 και λήγει την 31η Μαρτίου 2023.

Ύψος ενίσχυσης

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται ετησίως για να αποζημιώνει τους δικαιούχους για τις πρόσθετες δαπάνες (πρόσθετο κόστος) που συνεπάγεται η τήρηση των δεσμεύσεων της δράσης, και ειδικότερα οι δαπάνες για την εφαρμογή της πρακτικής της ψευδοσποράς στην ορυζοκαλλιέργεια.

Το ύψος ενίσχυσης για τη δράση ορίζεται σε 210 € ανά εκτάριο ανά έτος.

Για τη λήψη της κατ’ έτος ενίσχυσης της δράσης της παρούσας, οι δικαιούχοι υποβάλλουν ΕΑΕ, της οποίας η αίτηση πληρωμής της δράσης αποτελεί παράρτημα, μέχρι την 15η Μαΐου κάθε έτους εφαρμογής, ή όπως προβλέπεται σε σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αναφορά στον κωδικό παράλληλης δράσης ανά ενταγμένο στη δράση αγροτεμάχιο.