ΕΦΕΤ: Μείωση των θέσεων εργασίας για την εξοικονόμηση πόρων

ΕΦΕΤ: Μείωση των θέσεων εργασίας για την εξοικονόμηση πόρων

Εξοικονόμηση πόρων ετήσιου εκτιμώμενου ύψους περίπου 350 χιλιάδων € από την μείωση των θέσεων και εξοικονόμηση πόρων συνολικού ετήσιου ύψους 40.200 € από την καταβολή επιδομάτων θέσης ευθύνης θα προκαλέσει η εφαρμογή των διατάξεων του νέου προεδρικού διατάγματος που αφορά τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).

Οι θέσεις εργασίας

Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού του ΕΦΕΤ, ανέρχονται σε 302 και διακρίνονται κατά κατηγορία ως εξής:

 • 207 θέσεις στην κατηγορία Π.Ε. (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης)
 • 68 θέσεις στην κατηγορία Τ.Ε. (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης)
 • 25 θέσεις στην κατηγορία Δ.Ε. (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)
 • 2 θέσεις στην κατηγορία Υ.Ε. (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης)

Οι θέσεις του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του ΕΦΕΤ ανέρχονται σε 124 και διακρίνονται κατά εκπαιδευτική βαθμίδα ως εξής:

 • 92 θέσεις στην κατηγορία Π.Ε.
 • 17 θέσεις στην κατηγορία Τ.Ε.
 • 12 θέσεις στην κατηγορία Δ.Ε.
 • 3 θέσεις στην κατηγορία Υ.Ε.

Τέλος, οι προσωποπαγείς θέσεις προσωπικού του ΕΦΕΤ ανέρχονται σε 54 ενώ οι θέσεις προσωπικού του ΕΦΕΤ με έμμισθη εντολή, ανέρχονται σε 8.

Αποστολή του ΕΦΕΤ

Αποστολή του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) είναι:

 • η προστασία του καταναλωτή και της δημόσιας υγείας στον τομέα των τροφίμων,
 • η εισήγηση προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη βελτίωση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου τροφίμων στο πλαίσιο υιοθέτησης των αρχών βέλτιστης νομοθέτησης,
 • η εισήγηση προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη διαμόρφωση εθνικών θέσεων σε θέματα ασφάλειας τροφίμων και διατροφής και η υποστήριξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
 • η πρόληψη και η αντιμετώπιση κινδύνων στα τρόφιμα σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του,
 • η προστασία των οικονομικών συμφερόντων του καταναλωτή από την παραπλανητική πληροφόρηση για τα τρόφιμα,
 • η ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης του καταναλωτή με την αντικειμενική ενημέρωσή του σε θέματα ασφαλών διατροφικών συνηθειών και διατροφικών κινδύνων,
 • η προαγωγή της ευθύνης των επιχειρήσεων τροφίμων και της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών,
 • o συντονισμός των αρμόδιων αρχών για την άσκηση του επίσημου ελέγχου τροφίμων και την αντιμετώπιση περιστατικών ασφάλειας και νοθείας τροφίμων και διατροφικών κρίσεων,
 • η ενδυνάμωση της δικτύωσης, η επιστημονική και τεχνολογική τεκμηρίωση και η έρευνα για τη διαμόρφωση διατροφικής πολιτικής και ασφάλειας των τροφίμων,
 • η μέριμνα για τη διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού των αρμόδιων αρχών για την επίτευξη ομοιομορφίας και αποτελεσματικότητας στην άσκηση του επίσημου ελέγχου,
 • η μέριμνα για τη διαρκή κατάρτιση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων για τη διασφάλιση της τήρησης των απαιτήσεων της νομοθεσίας των τροφίμων.