χαλαζι

ΕΛΓΑ | Δράση 5.1.1: Εγκρίθηκαν 1.054 αιτήσεις συνολικού προϋπολογισμού 30 εκατ. €

Δημοσιεύθηκε από τον ΕΛΓΑ ο Πίνακας Αποτελεσμάτων των αιτήσεων στήριξης  που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης της Δράσης 5.1.1  του  Υπομέτρου 5.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στην άμβλυνση των επιπτώσεων των πιθανών φυσικών καταστροφών, των αντίξοων κλιματικών συνθηκών και των καταστροφικών συμβάντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020.

Το καθεστώς ενισχύσεων «Επενδύσεις ενεργητικής προστασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» στόχο έχει να στηρίξει την ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων από τον παγετό, το χαλάζι και τη βροχή μέσω της παροχής δημόσιας οικονομικής στήριξης (ενίσχυσης) για την υλοποίηση επενδύσεων ενεργητικής προστασίας ώστε να επιτραπεί στις εκμεταλλεύσεις να διατηρήσουν τα επίπεδα ποιότητας και εμπορευσιμότητας των προϊόντων τους και συνεπώς τη θέση τους στην αγορά.

Ο Πίνακας Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου (ΠΑΔΕ) περιλαμβάνει:

  • Πίνακα με τις  αιτήσεις στήριξης  που αξιολογήθηκαν θετικά, συνολικά 1.054 αιτήσεις, συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης  26.954.460,60€
  • Πίνακα με τις αιτήσεις στήριξης που αξιολογήθηκαν αρνητικά (μη παραδεκτές), συνολικά 171 αιτήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αναλυτικά αποτελέσματα μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.), χρησιμοποιώντας τους κωδικούς με τους οποίους υπέβαλαν την αρχική αίτηση.

Επί των αποτελεσμάτων οι δυνητικοί δικαιούχοι έχουν δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής (ένστασης) η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Π.Σ.Κ.Ε. με την ανάλογη τεκμηρίωση μέχρι την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023.