Έως σήμερα οι αιτήσεις για ενισχύσεις στον τομέα της εκτροφής χοίρων

Έως σήμερα οι αιτήσεις για ενισχύσεις στον τομέα της εκτροφής χοίρων

Έως σήμερα 29 Ιουνίου θα είναι ανοικτό το σύστημα υποβολής Αίτησης Άμεσης Επιχορήγησης του ΟΠΕΚΕΠΕ για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της εκτροφής χοίρων.

Δικαιούχοι είναι οι εκτροφείς χοίρων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής σε όλη τη χώρα οι οποίοι πληρούν τους κάτωθι όρους επιλεξιμότητας:

1. Έχουν υποβάλει στοιχεία για τον αριθμό των χοιρομητέρων και κάπρων για το έτος 2020 στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.

2. Δεν έλαβαν ενίσχυση δυνάμει της υπ’ αρ. 1184/247574/2021 (Β’ 4246) κοινής υπουργικής απόφασης.

3. Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη.

4. Δεν ήταν προβληματική επιχείρηση στις 31/12/2019 κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014.

Για την υποβολή της Αίτησης εδώ.