εργασια

2 επιστημονικοί συνεργάτες στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» – Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων ενδιαφέρεται να αναθέσει σε δύο επιστημονικούς συνεργάτες, για τις ανάγκες ερευνητικού προγράμματος το παρακάτω έργο: Μικροβιολογική παρακολούθηση των ζυμώσεων των γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος με τη χρήση των επιλεγμένων προβιοτικών βακτηρίων ως εκκινητήριες καλλιέργειες, αξιολόγηση της επικινδυνότητας (risk assessment) στα προβιοτικά γαλακτοκομικά προϊόντα και στα προϊόντα κρέατος, ανίχνευση βακτηρίων με μοριακές τεχνικές καθώς και την χρήση μαθηματικών μοντέλων στην επεξεργασία και παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

Απαραίτητα προσόντα

  • να κατέχουν πτυχίο (BSc) Γεωπόνου Επιστήμης Τροφίμων ή Βιοτεχνολογίας, Βιολόγου, ή άλλου συναφούς αντικειμένου ΑΕΙ ή αλλοδαπής,
  • να κατέχουν Διδακτορικό Τίτλο (PhD) στη Μικροβιολογία Τροφίμων,
  • να έχουν γνώσεις στο αντικείμενο της μικροβιολογίας τροφίμων και συγκεκριμένα σε ζυμούμενα και προβιοτικά τρόφιμα που να τεκμηριώνεται με αντίστοιχα αποδεικτικά. Πιο συγκεκριμένα να διαθέτουν εμπειρία σε μικροβιολογικές αναλύσεις ζυμούμενων τροφίμων για αλλοιογόνους και παθογόνους μικροοργανισμούς, σε νέες τεχνικές στην μικροβιολογική και χημική ανάλυση τροφίμων, σε μοριακές τεχνικές ταυτοποίησης μικροοργανισμών και στη χρήση μαθηματικών μοντέλων που να τεκμηριώνεται με εργασία σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα και αντίστοιχα αποδεικτικά.
  • άριστη γνώση Αγγλικών

Οι υποψήφιοι να είναι διαθέσιμοι για ατομική συνέντευξη.

Η διάρκεια του έργου θα είναι 3,5 μήνες (έως 30-6-2015) και η αμοιβή θα φτάνει τα 5.000 € πλέον ΦΠΑ.

Προθεσμία υποβολής μέχρι 6-3-2015 στα γραφεία του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων (Σοφοκλή Βενιζέλου 1, Λυκόβρυση).