επνεδυσεις-χρηματα

Επιστρεπτέα προκαταβολή 5: Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων

Έως τις 15 Ιανουαρίου θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά για ένταξη στο μέτρο ενίσχυσης της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5 οι επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, ανεξαρτήτως ΚΑΔ οι οποίες έχουν ιδρυθεί μέχρι και 30 Οκτωβρίου του 2020.

Επιστρεπτέα προκαταβολή μπορούν να λάβουν και οι αγρότες του κανονικού όμως καθεστώτος, αφού σύμφωνα με την Απόφαση εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δεν είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών αρχείων.

Ποιες επιχειρήσεις εξαιρούνται

1. Επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Νοεμβρίου 2020,

2. Επιχειρήσεις που είναι σε αδράνεια από την 1η Ιουλίου του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή.

3. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα,

4. Επιχειρήσεις που δεν είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών αρχείων

5. Επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 31η Οκτωβρίου 2020.

Ποιοι θα είναι τελικά οι δικαιούχοι της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5, ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής της εν όλω ή εν μέρει, δεν είναι ακόμα γνωστά και θα καθοριστούν μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος στην ειδική ιστοσελίδα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ.

Δείτε την σχετική Απόφαση εδώ.