ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Καλλιέργεια σιτηρών στη Θεσσαλία - Δεκέμβριος