προβατα

Καταρροϊκός πυρετός: Επιχορήγηση για όσους κτηνοτρόφους εντάσσονται στο Πρόγραμμα επιτήρησης

Με σκοπό την ανίχνευση κυκλοφορίας του ιού του Καταρροϊκού Πυρετού εφαρμόζεται κάθε δίμηνο από τους αρμόδιους φορείς εξέταση δειγμάτων αίματος από ζώα-μάρτυρες.

Τα δείγματα αίματος συλλέγονται από διαφορετικά βοοειδή ή/και μικρά μηρυκαστικά, ανά δίμηνο, σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας.

Τα δείγματα συλλέγονται από έξι τουλάχιστον διαφορετικές εκτροφές, με ομοιόμορφη γεωγραφική κατανομή εντός της Περιφερειακής Ενότητας, ώστε να επιτυγχάνεται γεωγραφική κάλυψη αυτής.

Οι υπεύθυνοι όλων των εκμεταλλεύσεων βοοειδών και αιγοπροβάτων της Χώρας, συμμετέχουν υποχρεωτικά στη δειγματοληψία, όταν αυτό τους ζητηθεί από τις αρμόδιες τοπικές Κτηνιατρικές Αρχές.

Για κάθε έτος, προβλέπεται η επιχορήγηση των εκτροφέων βοοειδών και αιγοπροβάτων, οι οποίοι εντάσσονται στο εθνικό πρόγραμμα επιτήρησης του Καταρροϊκού Πυρετού και διαθέτουν ζώα ως μάρτυρες στα οποία διενεργείται τακτική αιμοληψία μέσα στο έτος για εργαστηριακό έλεγχο για τη νόσο.

Οι υπεύθυνοι όλων των εκμεταλλεύσεων βοοειδών και αιγοπροβάτων της Χώρας συμμετέχουν υποχρεωτικά στην δειγματοληψία σε περιπτώσεις υποψίας ή/και επιβεβαιωμένου κρούσματος Καταρροϊκού Πυρετού. Καμία επιχορήγηση δεν καταβάλλεται στις περιπτώσεις τυχαίων ή έκτακτων δειγματοληψιών για τον έλεγχο του Καταρροϊκού Πυρετού.

Ειδικότερα, οι υπεύθυνοι των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων είναι υποχρεωμένοι:

  • Nα ενημερώνουν εγκαίρως (μέσα σε διάστημα λιγότερο των 24 ωρών) τις αρμόδιες Τοπικές Κτηνιατρικές Αρχές σε περίπτωση βοοειδούς ή προβάτου ή αίγας ή άλλου ευαίσθητου είδους ζώου που εμφανίζει ύποπτα κλινικά συμπτώματα της νόσου, για διεξαγωγή περαιτέρω κλινικής και εργαστηριακής διερεύνησης,
  • Nα διατηρούν στον ατομικό φάκελο της εκτροφής όλα τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργούνται σε ζώα της εκμετάλλευσής τους και, παράλληλα, να ενημερώνουν το μητρώο της εκμετάλλευσης για οποιεσδήποτε μεταβολές στον πληθυσμό της μονάδας εκτροφής.
  • Nα συμμορφώνονται με τα περιοριστικά και άλλα μέτρα που επιβάλλονται στην εκτροφή τους, στην περίπτωση υποψίας, οροθετικότητας, ορομεταροπής και ανίχνευσης του ιού ΚΠ.