Κοινή Αγροτική Πολιτική: Ίδιος προϋπολογισμός, νέες πολιτικές

Κοινή Αγροτική Πολιτική: Ίδιος προϋπολογισμός, νέες πολιτικές

Μετά από τρία χρόνια διαπραγματεύσεων και συζητήσεων επετεύχθη τελικά η πολιτική συμφωνία για τη νέα ΚΑΠ.

Η νέα ΚΑΠ ενσωματώνει σημαντικές αλλαγές με στόχο μια πιο βιώσιμη γεωργική παραγωγή σε εναρμόνιση με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Με βάση τη νέα συμφωνία:

  • Παρέχονται περισσότερα κίνητρα στους νέους γεωργούς αυξάνοντας το ελάχιστο υποχρεωτικό επίπεδο στήριξης του εισοδήματός τους σε 3% του προϋπολογισμού της ΚΑΠ για κάθε Κράτος – Μέλος.
  • Ενισχύονται οι μικρές και μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις
  • Αυξάνεται το ποσοστό στήριξης των συνδεδεμένων ενισχύσεων.
  • Ενισχύονται μεταξύ άλλων οι γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις, τα οικολογικά σχήματα, η βιολογική γεωργία, η αγρο-οικολογία, η καλή διαβίωση των ζώων, η βιοοικονομία, η κυκλική οικονομία.

Οι χρηματοδοτικοί πόροι της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για τη χώρα μας θα διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (της τάξης των 19,3 δις ευρώ), παρά την μείωση που υπέστη στο σύνολό της, με ενισχυμένο τον επενδυτικό – μεταρρυθμιστικό Πυλώνα ΙΙ αυτής, ενώ εξαλείφθηκε και ο κίνδυνος της εξωτερικής σύγκλισης των δικαιωμάτων που θα σήμαινε μεγάλες απώλειες πόρων από τον Πυλώνα Ι των άμεσων ενισχύσεων.