Μεταβιβάσεις δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης: Παράταση στην υποβολή των αιτήσεων

Μεταβιβάσεις δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης: Παράταση στην υποβολή των αιτήσεων

Έως τις 30 Ιουνίου θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για τη μεταβίβαση του συνόλου ή μέρος των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που κατέχουν το 2020, οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι μετά την παράταση που ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επισημαίνεται ότι η παράταση της ημερομηνίας υποβολής δεν επηρεάζει την ημερομηνία κατά την οποία ο γεωργός πρέπει να αποδεικνύει πως έχει στην κατοχή του τα δηλωθέντα αγροτεμάχια για το έτος 2020, η οποία είναι η 31η Μαϊου 2020.

Στις αιτήσεις μεταβίβασεις ΔΒΕ χωρίς γη η αναγραφόμενη ημερομηνία υποβολής δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης. Όταν λύεται μίσθωση δικαιωμάτων μαζί με γη η ημερομηνία λύσης μίσθωσης δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη της 31/5/2020

Δείτε την απόφαση τροποποίησης της εγκυκλίου εδώ.

Πληροφορίες για τη διαδικασία μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης εδώ.