Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες»: Έως τις 26 Μαρτίου η υποβολή των παραστατικών ειδικών διατάξεων

Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες»: Έως τις 26 Μαρτίου η υποβολή των παραστατικών ειδικών διατάξεων

Έως τις 26 Μαρτίου 2019 θα πρέπει να αναρτήσουν τα παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων οι ενταγμένοι παραγωγοί στο πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες».

Τα παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων αφορούν:

  • παραστατικά για το κόστος των εργαστηριακών αναλύσεων συνοδευόμενα από παραστατικά εξόφλησης.
  • παραστατικά για το κόστος πιστοποίησης ξεχωριστά για τη δράση 11.2.1, συνοδευόμενα από παραστατικά εξόφλησης.

Για κάθε πρόσκληση και δράση απαιτούνται διακριτά παραστατικά ή εφόσον το παραστατικό είναι κοινό θα πρέπει να υπάρχει ανάλυση της δαπάνης ανά πρόσκληση και δράση είτε στο σώμα του παραστατικού ή σε σχετική βεβαίωση του εκδότη.

Εφόσον το παραστατικό είναι κοινό για περισσότερες από μια προσκλήσεις / δράσεις, θα πρέπει να αναρτάται σε κάθε επιμέρους πρόσκληση / δράση με προσδιορισμό του επιλέξιμου για τη συγκεκριμένη πρόσκληση / δράση ποσού και το υπόλοιπο ποσό του παραστατικού καταχωρίζεται με περιγραφή “Μη επιλέξιμο Δράσης …” και τύπο παραστατικού “Μη επιλέξιμο προς ενίσχυση”.

Οι δικαιούχοι, με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών, θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων στη διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου εδώ.